Newyddion

Mae’r cofrestru ar gyfer Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2020 ar agor

Mae’r cofrestru ar gyfer Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2020 ar agor

Bydd y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch yng Nghymru yn cael y cyfle o gael dechrau da i’w dyfodol gyda lansiad cystadleuaeth Pesgi Moch 2020 Menter Moch Cymru a CFfI Cymru.

Wedi’u hanelu at gyflwyno pobl ifanc i ddiwydiant moch Cymru mae’r gystadleuaeth flynyddol yn ganlyniad o bartneriaeth rhwng Menter Moch Cymru a CFfI Cymru.

Yn agored i aelodau CFfI ledled Cymru; bydd chwe aelod yn y rownd derfynol yn derbyn pum porchell o frîd o’u dewis i’w magu, gyda chefnogaeth hyfforddiant arbenigol a mentora gan Menter Moch Cymru.

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau sy’n ofynnol i sefydlu, rheoli a datblygu’r fenter newydd hon. Byddant yn derbyn cyngor ymarferol ar fagu drwy gydol y broses, giliau busnes, marchnata a deddfwriaeth – a Thystysgrif Lles Anifeiliaid yn ystod Trafnidiaeth.

Bydd pob person ifanc hefyd yn derbyn cefnogaeth mentor parhaus trwy brosiect Menter Moch Cymru.

Gellir cadw moch mewn  systemau rheoli amrywiol – dan do ac yn yr awyr agored a gallant ddarparu incwm amgen a menter newydd ar y fferm.

Efallai bod gan lawer o ffermydd adeiladau pwrpas cyffredinol addas neu dir nad yw’n cael eu ddefnyddio ddigon ar hyn o bryd, a ellid eu drawsnewid yn hawdd ar gyfer cadw moch, heb fawr o fuddsoddiad.

“Mae Menter Moch Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda CFfI Cymru eto ar y cyfle cyffrous ac unigryw hwn i’w haelodau,” meddai Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru.

“Nod y fenter yw annog a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr moch. Mae’n gyflwyniad gwych i unrhyw ffermwr ifanc sy’n ystyried ymuno â’r sector moch. Nid yn unig y maent yn cael eu porchell i gychwyn, ond maent hefyd yn cael hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol yr holl broses. ”

Ariennir rhaglen Menter Moch Cymru gan Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Meddai Katie Davies, cadeirydd Clybiau CFfI Cymru, “Mae CFfI Cymru yn hynod o ddiolchgar i Menter Moch Cymru am roi cyfle mor wych i aelodau ddysgu sgiliau gwerthfawr unwaith eto. Sgiliau a fydd nid yn unig yn eu helpu i ddatblygu eu mentrau ond hefyd yn cefnogi datblygiad y diwydiant moch yma yng Nghymru.”

Dywedodd cyfranogwr 2019 ac enillydd y dosbarth arddangos mochyn unigryw yn y Ffair Aeaf, Elin Williams o Maldwyn, “Roedd cystadleuaeth Menter Moch Cymru yn brofiad mor werthfawr i mi. Mae’n sicr o ddweud oni bai am y cyfle, ni fyddwn wedi dechrau cadw moch, ond rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny. “

“Roedd y cyfle yn cynnig hyfforddiant perthnasol o ran magu’r diddyfnu ynghyd â pharatoi’r anifeiliaid ar gyfer dangos a gwerthu’r porc. Rhoddodd y mentoriaid gyngor arbenigol ar fwydo, iechyd a lles, prosesu a marchnata’r cynnyrch gorffenedig.

“Mae’r rhaglen wedi rhoi’r hyder imi gadw moch yn y dyfodol ac mae wedi rhoi diddordeb brwd i mi yn natblygiad y diwydiant porc yng Nghymru.”

Agorodd y ffenestr ymgeisio ar gyfer Menter Gorffen Moch Clwb Menter Cymru a CFfI Cymru 2020 ar 27 Ebrill a bydd yn cau ar 29 Mai 2020.

I gael mwy o wybodaeth am sut i gystadlu, ewch i www.mentermochcymru.co.uk neu www.yfc.wales