Pwy Ydym Ni?

Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mae gan CFfI Cymru dros 5,000 o aelodau rhwng 10 a 26 mlwydd oed ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 157 o glybiau.

96

O GYSTADLAETHAU YN CAEL EU CYNNAL YN FLYNYDDOL I’N HAELODAU

3422

O AELODAU WEDI CYSTADLU GYDA CFFI CYMRU YN 2021-22

167

O AELODAU WEDI CYSTADLU AR LEFEL CENEDLAETHOL

73

TO AELODAU WEDI TEITHIO TRWY RAGLEN RYNGWLADOL CFfI CYMRU YN 2021-22

A oeddech yn gwybod?

Sefydlwyd y Clwb cyntaf ym mhentref Clunderwen yn Sir Benfro yn 1929, gyda ffederasiwn Cymru yn cael ei sefydlu yn 1936.

Clybiau CFfI

Mae holl Glybiau CFfI yn gysylltiedig i un o ddeuddeg Ffederasiwn Sirol yn annibynnol ac yn cael eu rhedeg gan rwydwaith o wirfoddolwyr, gyda chefnogaeth tîm o staff ar lefel y Sir, sydd yn amrywio a dibynnu ar nifer o aelodau a sut mae’r sir yn cael ei ariannu. Mae pob Clwb yn gweithredu gyda thîm swyddogion; gan gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd, pob un ohonynt o fewn oedran aelodaeth ac yn cael eu hethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clybiau. Mae gofyn i bob clwb i redeg yn ddemocratiaid yn dilyn rheolau cyfansoddiad safonol ac yn darparu rhaglen o weithgareddau y mae’r bobl ifanc yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno.

Ffederasiynol Sirol CFfI

Mae Ffederasiynau Sirol yn darparu rhaglen o weithgareddau ar gyfer Clybiau CFfI I fod yn rhan ac mae’r rhain yn cael eu rheoli drwy gyfres o Is-bwyllgorau. Mae angen i aelodau hefyd i gynrychioli barn eu Clybiau ar y pwyllgorau sirol, a phwyllgor gweithredol y Sir. Yn debyg i Ffederasiynau Sir, mae CFfI Cymru yn darparu rhaglen o wasanaethau a chefnogaeth gyffredinol i holl glybiau a siroedd yng Nghymru. Mae hyn hefyd yn cael ei reoli trwy rwydwaith o is-bwyllgorau a’r corff llywodraethol; Cyngor CFfI Cymru.

Is-bwyllgorau CFfI Cymru:

Materion Gwledig

Cystadlaethau

Cyllid a Rheoli

Fforwm Ieuenctid

Digwyddiadau a Marchnata

Rhyngwladol

Gweithwyr a Chyflog

Grŵp Adeiladu

Swyddogion

Rhys Richards

Cadeirydd Cyngor

Ynys Môn

Sarah Lewis

Llywydd

Maldwyn

Dewi Davies

Is-Gadeirydd Cyngor

Ceredigion

Delun Evans

Cadeirydd Cystadlaethau

Sir Benfro

Deryn Evans

Is-Gadeirydd Cystadlaethau

Brycheiniog

Angharad Thomas

Cadeirydd Materion Gwledig

Sir Gar

Dominic Hampson-Smith

Is-Gadeirydd Materion Gwledig

Gwent

Cathrin Jones

Is-Gadeirydd Rhyngwladol

Sir Gar

Caitlin Harley

Cadeirydd Rhyngwladol

Brycheiniog

Caryl Jones

Cadeirydd Digwyddiadau a Marchnata

Sir Gar

Gethin

Cadeirydd Fforwm Ieuenctid

Sir Benfro

Celyn

Is-Gadeirydd Fforwn Ieuenctid

Sir Gar

Iwan Meirion

Cadeirydd Cyllid a Rheoli

Meirion

Dafydd Jones

Cadeirydd Grwp Adeilad

Meirionnydd

Angharad Thomas

Aelod Hyn y Flwyddyn

Sir Gâr

Tori

Aelod Iau y Flwyddyn

Maesyfed

Staff

Mared Rand Jones

Prif Weithredwr

Claire Powell

Rheolwr Gweithrediadau

Rhianwen Jones

Swyddog Cystadlaethau a Rhyngwladol

Carys Storer Jones

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Elliw Dafydd

Swyddog Datblygu’r Gymraeg

Angharad Davies

Swyddog Materion Gwledig

Megan Jones

Cynorthwyydd Gweinyddol

Ann Hammonds

Glanhawraig

Dod o hyd i glwb

Ydych chi rhwng 10 a 26 oed? Ydych chi am fod yn rhan o’r sefydliad cyffrous ac unigryw hwn? Os ydych, mae gennych 155 o glybiau i ddewis o’u plith!

Cliciwch ar eich Sir er mwyn dod o hyd i’ch clwb lleol.

Ein Noddwyr

Mae CFfI Cymru yn ffodus iawn o fod wedi creu partneriaethau cadarn gyda’r sefydliadau isod, gan ddatblygu perthynas buddiol i’n haelodau.

Gyda’n cefnogaeth mae’r noddwyr yma’n rhoi, gallwn sicrhau bod ein 5,000 o aelodau yn gallu datblygu sgiliau newydd, teithio’r byd a chymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn. Bydd y gefnogaeth werthfawr hon yn rhoi sylfaen gadarn i’n haelodau, felly fydd pawb yn gallu gyrraedd eu llawn botensial.