Pwy Ydym Ni?

Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn fudiad gwirfoddol i ieuenctid Cymru sy’n gweithredu yn ddwyieithog ledled y wlad.

Mae gan CFfI Cymru dros 5,000 o aelodau rhwng 10 a 26 mlwydd oed ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 157 o glybiau.

102

O GYSTADLAETHAU YN CAEL EU CYNNAL YN FLYNYDDOL I’N HAELODAU

50

O AELODAU WEDI TEITHIO GYDA RHAGLEN RYNGWLADOL CFfI YN YSTOD 2019

485472

O ORIAU GWIRFODDOLWYR YN GYSYLLTIEDIG Â CFfI WALES

A oeddech yn gwybod?

Sefydlwyd y Clwb cyntaf ym mhentref Clunderwen yn Sir Benfro yn 1929, gyda ffederasiwn Cymru yn cael ei sefydlu yn 1936.

YFC Clubs

Clybiau CFfI

Mae holl Glybiau CFfI yn gysylltiedig i un o ddeuddeg Ffederasiwn Sirol yn annibynnol ac yn cael eu rhedeg gan rwydwaith o wirfoddolwyr, gyda chefnogaeth tîm o staff ar lefel y Sir, sydd yn amrywio a dibynnu ar nifer o aelodau a sut mae’r sir yn cael ei ariannu. Mae pob Clwb yn gweithredu gyda thîm swyddogion; gan gynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd, pob un ohonynt o fewn oedran aelodaeth ac yn cael eu hethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clybiau. Mae gofyn i bob clwb i redeg yn ddemocratiaid yn dilyn rheolau cyfansoddiad safonol ac yn darparu rhaglen o weithgareddau y mae’r bobl ifanc yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno.

Ffederasiynol Sirol CFfI

Mae Ffederasiynau Sirol yn darparu rhaglen o weithgareddau ar gyfer Clybiau CFfI I fod yn rhan ac mae’r rhain yn cael eu rheoli drwy gyfres o Is-bwyllgorau. Mae angen i aelodau hefyd i gynrychioli barn eu Clybiau ar y pwyllgorau sirol, a phwyllgor gweithredol y Sir. Yn debyg i Ffederasiynau Sir, mae CFfI Cymru yn darparu rhaglen o wasanaethau a chefnogaeth gyffredinol i holl glybiau a siroedd yng Nghymru. Mae hyn hefyd yn cael ei reoli trwy rwydwaith o is-bwyllgorau a’r corff llywodraethol; Cyngor CFfI Cymru.

Is-bwyllgorau CFfI Cymru:
Materion Gwledig
Cystadlaethau
Cyllid a Rheoli
Fforwm Ieuenctid
Digwyddiadau a Marchnata
Rhyngwladol a
Gweithwyr a Chyflog

Swyddogion

Chris Lewis

Llywydd

Gwent

Caryl Hâf

Cadeirydd Cyngor

Ceredigion

Hefin Evans

Is-Gadeirydd Cyngor

Caerfyrddin

Kathryn Jones

Cadeirydd Cyllid a Rheoli

Sir Gâr

Katie Court

Cadeirydd Cystadlaethau

Morgannwg

Sian Healey

Is-Gadeirydd Cystadlaethau

Brycheiniog

Clare James

Cadeirydd Materion Gwledig

Maesyfed

William Jones

Is-Gadeirydd Materion Gwledig

Meirionnydd

Aled Thomas

Cadeirydd Digwyddiadau a Marchnata

Sir Benfro

Caryl Hughes

Is-Gadeirydd Digwyddiadau a Marchnata

Maldwyn

Niall Evans

Cadeirydd Rhyngwladol ac Is-Gadeirydd Rural Youth Europe

Brycheiniog

Nerys Lewis

Is-gadeirydd Rhyngwladol

Gwent

Dafydd Jones

Cadeirydd Grwp Adeilad

Meirionnydd

Elin Rattray

Aelod Iau y Flwyddyn a Chadeirydd Fforwm Ieuenctid

Ceredigion

Cerys Harts

Is-Gadeirydd Fforwm Ieuenctid

Sir Benfro

Mared Esyllt

Aelod Hyn y Flwyddyn

Ceredigion

Staff

Mared Jones

Cyfarwyddwr (Dros Dro)

Rhodri Lewis

Swyddog Cyllid a Chystadlaethau

Megan Jones

Cynorthwyydd Gweinyddol

Helen Evans

Swyddog Gweithrediadau

Claire Powell

Rheolwr Cyllid a Gweinyddu

Anna Jones

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rhianwen Jones

Swyddog Cystadlaethau a Rhyngwladol

Ann Hammonds

Glanhawraig

Dod o hyd i glwb

Ydych chi rhwng 10 a 26 oed? Ydych chi am fod yn rhan o’r sefydliad cyffrous ac unigryw hwn? Os ydych, mae gennych 155 o glybiau i ddewis o’u plith!

Cliciwch ar eich Sir er mwyn dod o hyd i’ch clwb lleol.

Ein Noddwyr

Mae CFfI Cymru yn ffodus iawn o fod wedi creu partneriaethau cadarn gyda’r sefydliadau isod, gan ddatblygu perthynas buddiol i’n haelodau.

Gyda’n cefnogaeth mae’r noddwyr yma’n rhoi, gallwn sicrhau bod ein 5,000 o aelodau yn gallu datblygu sgiliau newydd, teithio’r byd a chymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn. Bydd y gefnogaeth werthfawr hon yn rhoi sylfaen gadarn i’n haelodau, felly fydd pawb yn gallu gyrraedd eu llawn botensial.