Rhyngwladol

Rhaglen Rhyngwladol

2022-23

Mae dy daith yn dechrau gydag CFfI Cymru…ble’r ei di?

Mae Rhaglen Rhyngwladol CFfI Cymru yn rhoi cyfleoedd bythgofiadwy i’n aelodau deithio’r byd a dysgu am ddiwylliannau a bywyd mewn gwledydd eraill. Gallwch deithio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp!

Dysgwch am ddiwylliannau, darganfyddwch brofiadau newydd, gwellwch eich hyder a gwnewch ffrindiau am oes!

Cynhaliwyd Diwrnod Dethol Rhyngwladol CFfI Cymru ar ddydd Sul y 4ydd o Ragfyr 2022. Ar ôl diwrnod hir o gyfweliadau, dyma’r aelodau lwcus gafodd eu dewis i deithio gyda CFfI Cymru!

Blog 2021-22

73

Aelod

13

Cyfleoedd Teithio

15

Gwlad

Roedd Calendr Rhyngwladol 2021-2022 yn orlawn, gydag amrywiaeth eang o deithiau ar gael, o interailing a hwylio i saffaris a Rali Ewropeaidd, mae rhywbeth i bawb yn ein rhaglen ryngwladol!


Taith Colorado 2022

Rwy’n dod i ddiwedd taith tri mis yn Colorado lle rwyf wedi treulio amser gyda 3 theulu gwahanol mewn tair ardal wahanol o’r dalaith. Dechreuais fy nheithiau yn Boulder lle buom yn heicio’r flatirons, teithiais i Amffitheatr Red Rocks a chefais fy mhlas cyntaf ar bitsa arddull Colorado, sef crwst pizza wedi’i sychu mewn mêl! Treulion ni hefyd benwythnos yn gwersylla ym Mharc Cenedlaethol Rocky Mountain a oedd yn brofiad gwych.

Roedd fy ail deulu gwesteiwr wedi’u lleoli ychydig oriau i’r de o Boulder mewn tref o’r enw Rye. Roedd Ffair Wladwriaeth Colorado yn nhref gyfagos Pueblo felly treuliais ychydig ddyddiau yn bwyta bwyd ffair Americanaidd, dod i adnabod yr arddangoswyr 4H a mynychu fy rodeo cyntaf a oedd yn brofiad gwych!

Treuliais hefyd amser allan gyda’r ffermwyr ar y Mesa sy’n ardal sy’n tyfu ffa pinto, melonau, corn a’r Pueblo chili poblogaidd. Dŵr (a’r diffyg ohono) yw’r prif fater sy’n wynebu’r ffermwyr hyn gan eu bod yn dibynnu ar becyn eira da ar y mynyddoedd yn ystod y gaeaf i’w cynnal yn ystod yr haf. Mae yna hefyd faterion hawliau dŵr cymhleth yn Colorado sydd o fudd i ffermydd hŷn a ranches sy’n ei gwneud hi’n anodd iawn i newydd-ddyfodiaid.

Rwyf nawr gyda fy nhrydydd teulu, a’r olaf, sy’n cynnal y teulu yn Rifle. Rwyf wedi treulio amser gyda ffermwyr cig eidion yn casglu gwartheg ar gefn ceffyl, yn dysgu am fanteision ffensio rhithwir i geidwaid ar 10,000+ erw a mwynhau’r ffynhonnau poeth naturiol yn Glenwood! Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad yn fawr hyd yn hyn ac ni allaf gredu bod y daith yn dod i ben yn fuan!”

Sioned Davies, CFfI Brycheiniog

Safari, De Affrica 2022

Nid wyf erioed wedi cael 12 diwrnod llawn cymaint o hwyl, ac erioed o’r blaen mae cyfres o 12 diwrnod wedi bod mor fythgofiadwy! De Affrica, Cape Town, Parc Cenedlaethol Kruger, Rhaeadr Victoria, Zimbabwe, Zambia, Rhaeadr Victoria, Chobe, Botswana – dim ond rhai o’r golygfeydd roeddwn i’n ddigon ffodus i weld ar 12 diwrnod o deithio i Dde Affrica gyda CFfI Cymru.

O’r 19eg-31ain o Awst, fe wnes i ac 19 aelod arall o CFfI Cymru osod ein golygon ar daith oes. O’r eiliad y glaniom ni yn yr wlad roeddwn i’n gwybod bod hon yn mynd i fod yn daith brysur a llawn hwyl. Tra bod hanner y criw newydd yn cerdded i fyny mynydd i gael yr olygfa o amser bywyd, dewisodd y gweddill ohonom fynd ar daith feicio hamddenol ar hyd glan môr Cape Town, gan flasu’r bwyd lleol ym mhob arhosfan! Roedd gweddill ein hamser yn Cape Town yn cynnwys llawer o fwyd, cymdeithasu ac ymlacio! Tra yn Cape town buom hefyd yn ymweld â rhai rhannau caled i’w weld o’r wlad, gyda thaith o gwmpas y dreflan, rhywbeth byth i’w anghofio, sef y slymiau roedd pobl yn byw ynddynt a’r ysbrydion uchel yr oeddent yn dal i’w cario. Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i ymweld ag Amy Foundation, elusen a oedd yn cefnogi pobl ifanc dduon i ennill sgiliau i ddechrau eu busnesau eu hunain neu fynd allan i gael swyddi, lle gallent wynebu sefyllfaoedd gwahanol iawn fel arall. Y tro cyntaf i ni weld anifeiliaid yn Ne Affrica, ac efallai un nad oeddem yn ei ddisgwyl mewn gwirionedd oedd nythfa o bengwiniaid ar draeth clogfeini – siaradwch am orlwytho ciwt!! A pha ffordd well i gloi ein hamser yn Cape Town nag ymweld â gwinllan a blasu eu gwin enwog, gyda golygfa hyd yn oed yn fwy blasus na’r hylif yn y gwydr.

Arhosfan nesaf ein taith oedd Parc Cenedlaethol Kruger, dyma ni’n cyrraedd ein porthdy lle, yn hamddenol, roedd sebra’s a babŵns yn crwydro o gwmpas – ffansi deffro i gnoc ar eich drws ger babŵn!! Roedd yn rhaid i rai ohonym ni wylio ein brechdanau rhag cael eu dwyn wrth ymlacio yn y pwll! Roedd cyrraedd Parc Cenedlaethol Kruger yn golygu dechrau’r Saffari, roedd hyn yn meddwl am dechrau am 5yb er mwyn cyrraedd y parc am yr amser gorau i weld yr anifeiliaid. Oni bai’n gêm foreol roedd hi’n fachlud haul ac yn chwilio am anifeiliaid yn y tywyllwch. Yn Kruger buom yn ddigon ffodus i weld cymaint o amrywiaethau wahanol o adar, nifer enfawr o eliffantod, sebra, impala, kudu’s, byfflos, jiráff a llawer mwy! Ie, roedd yr ysbienddrych yn handi weithiau, ond dro arall doeddech chi ddim yn gallu credu pa mor agos oedd yr anifeiliaid gwyllt yma! Gorffennom ein hamser yn Kruger gyda sgwrs a thaith gyda heliwr gwrth-botsio, ac am brofiad agoriad llygad!

Ar gyfer trydydd rhan ein taith, fe wnaethon ni teithio ar ffinoedd Zambia a Zimbabwe a fawr ddim yn gwybod ein bod ni’n symud ymhellach i ffwrdd o amser hamddenol i 2 ddiwrnod llawn adrenalin! Fe ddechreuon ni’n hawdd gyda thaith gerdded ar hyd Rhaeadr Victoria, a’r cyfan y gallaf ei ddweud yw, os ydych chi byth yn ddigon ffodus i ymweld, ewch â’ch cot law! Ar ôl ymweld, gallwch chi wir weld pam ei fod yn un o ryfeddodau’r byd, dim ond yn cymryd anadl. Y noson honno, yng ngwir arddull y CFfI daethom o hyd i fordaith ddiod wahanol, roeddem yn gallu mynd yn agos at grocs, hippos ac eliffantod yn y dŵr! Gyda phennau dolurus yn y bore, dyma lle cychwynnodd y gweithgareddau adrenalin, rafftio dŵr gwyn, reidiau hofrennydd, neidio bynji, llinellau sip a siglenni pont! Nid ar gyfer y rhai sydd â stumogau gwan. Mynychu cinio boma yw sut y gwnaethom orffen ein hamser yma, cinio Affricanaidd traddodiadol gyda llawer o gig, drymiau a dawnsio!

Gorffennon ni ein taith yn Chobe, Botswana. Er mai arhosiad byr ydyw, efallai mai dyma un o uchafbwyntiau’r daith i mi. I ddechrau aethon ni ar game drive drwy’r parc. Ac roeddem yn gallu gweld llewod yn agos yn bwyta eu hysglyfaeth, eliffantod mor agos y gallem eu cyffwrdd, jiraffod chwilfrydig iawn, a mwncïod doniol! Os ydych chi’n darlunio’r olygfa gyntaf yn y Lion King, fe welson ni hi mewn bywyd go iawn, WAW!! I goroni hyn fe wnaethon ni wersylla wedyn yn y gwyllt, dim ffensys diogelwch, dim ond ni, ein pebyll a beth bynnag oedd yn llechu yn y llwyni y tu ôl. Roedd anifeiliaid yn rhuo yn y cefndir trwy gydol y nos yn anfon cryndod i lawr eich asgwrn cefn.

Yn anffodus roedd deffro yn y bore yn golygu diwedd ein hamser yn Ne Affrica ac amser i gychwyn ein taith hir yn ôl adref. Dim ond cipolwg yw hwn o’r hyn y gwnaethom ni ei wneud, ac ni allaf ddeall popeth a brofwyd gennym mewn 12 diwrnod o deithio, rydym mor ffodus! Rydyn ni i gyd wedi gwneud ffrindiau am oes, dyddiadau yn y dyddiadur ar gyfer aduniadau yn barod! Hoffwn annog unrhyw un sy’n darllen hwn sydd heb geisio i CFfI Cymru wneud hynny eleni, ni fyddwch yn difaru! Ac mae’r rhai sydd eisoes wedi bod ar daith CFfI yn gwybod mai dyma’r gwir! Am brofiad!

Beth 2 wythnos! Pa atgofion!

Elin Lewis, CFfI Maldwyn

Her Hwylio 2022

Dechreuodd y daith 5 diwrnod yn Farina Penarth yng Nghaerdydd . Ymgymerasant y chwe aelod o CFfI Cymru â thasgau o goginio, glanhau, hwylio a mordwyo mewn parau.

Dywedodd Mari roedd ym mhrofiad adeiladu cymeriad lle’r oedd disgwyliad i weithio fel tîm a dilyn cyfarwyddiadau oddi wrth y sgipwr a’r tîm hwylio proffesiynol. “Roedd wir yn cychwyn anhygoel i bobl ifanc sy’n dechrau ei siwrnai”

Dywedodd Cadi, gefell Mari, ei bod yn teimlo fel bod y criw yn gefnogol ac yn ystyriol ei fod e’n daith gyntaf yr Aelodau. Dysgon nhw nifer o sgiliau newydd gan gynnwys dysgu clymau rhaff, sy’n drosglwyddadwy i fywyd dydd i ddydd. “Roeddwn i’n nerfus i ddechrau, ond wnes i’n ymlacio’n cloi gan ei bod yn teimlo’n ddiogel oherwydd dull proffesiynol y criw.”

Enillwyd Elis, yr aelod ieuengaf y tîm, gwydnwch ac annibyniaeth aruthrol ac mae’n argymell y profiad i aelodau eraill o oed 16-19 mlwydd oed.

Rydyn wir wedi dal y byg teithio!

Mari, Cadi & Elis, CFfI Sir Gar

Ohio 2022

Wnaethom ni byw gyda thri theulu cynnal mewn gwahanol rannau o’r wladwriaeth ac er bod pob un wedi rhoi profiadau a mewnwelediadau hollol wahanol i mi, fe wnaethon nhw i gyd roi atgofion i mi y byddaf yn eu trysori am byth. Roeddwn yn ffodus iawn i fod wedi cael teuluoedd lletyol mor wych a aeth gam ymhellach i sicrhau fy mod yn cael y gorau o’r profiad; Ymwelais â Rhaeadr Niagara a nifer o barciau natur y wladwriaeth, gwylio Brooks & Dunn a Kenny Chesney yn byw mewn cyngherddau, cerdded Oriel Anfarwolion Roc a Rôl, mynd ar deithiau cwch a theithiau rafftio, a threulio ychydig ddyddiau yn Cedar Point. Fodd bynnag, cefais hefyd fy rhoi i weithio allan yno a threuliais ddyddiau yn gwneud gwair (mewn tywydd poeth iawn!), helpu gyda’r tasgau anifeiliaid dyddiol, adnewyddu wagen wair a cheisio helpu gyda thrwsio peiriannau fferm, arsylwi ymweliadau milfeddyg a ffarier, pobi a mynychu marchnadoedd ffermwyr bob yn ail wythnos, difyrru’r plant, ac uchafbwynt personol – cynorthwyo gyda pharatoi, ysmygu, a bwyta brisged cig eidion bbq Venezuelan, a oedd i farw drosto! Dysgais lawer am ddiwylliant, bwyd a hanes America a Venezuelan, a byddaf yn coleddu’r cyfeillgarwch a’r atgofion a wnes i am byth.

Alaw Rees, CFfI Ceredigion

Budapest

‘Rydw i wastad yn derbyn cyfle i deithio i wlad dramor oherwydd ar bob taith mae cyfle i brofi diwylliant gwahanol – doedd y daith yma ddim gwahanol. Roedd y Seminar yn ddiddorol iawn a mwynheais rannu fy marn a’m meddyliau ar gynhyrchu bwyd cynaliadwy. Fodd bynnag, cyfarfod â phobl o bob rhan o Ewrop, yr wyf yn ddigon ffodus i’w galw’n ffrindiau nawr, oedd yr uchafbwynt go iawn. Byddwn yn argymell 100% i wneud cais y flwyddyn nesaf – byddaf i yn sicr!’

Megan Powell, CFfI Brycheiniog

Interrailing Ewropeaidd 2022

“Bu 9 aelod o’r mudiad ar daith Interrailo o amgylch Ewrop yn ystod y pythefnos diwethaf. Wrth deithio ar drên o ddinas i ddinas gwelwyd tirnodau amrywiol, blasu bwydydd gwahanol a mwynhau eu diwylliant. Roedd yn daith bythgofiadwy ac mae’r criw yn annog i aelodau presennol y mudiad i ymgeisio am deithiau tramor y mudiad.”

Sioned Davies, CFfI Ceredigion

Rali RYE, Nienburg, Yr Almaen 2022

“Rwy’n teimlo’n ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle i arwain tîm gwych CFfI Cymru yn y Rali Ewropeaidd yn Nienburg, yr Almaen – am wythnos bythgofiadwy! Profiad y byddaf yn ei drysori am byth. Nid yn unig y gwnaethom ehangu ein dealltwriaeth am arferion cynaliadwy o bob rhan o Ewrop, ond fe wnaethom greu cyfeillgarwch gydol oes gyda chyfranogwyr o bob rhan o’r cyfandir. Diolch i Rural Youth Europe am drefnu digwyddiad mor wych ac i CFfI Cymru am y cyfle i gynrychioli fy nghlwb, sir a gwlad! Os nad ydych chi wedi profi teithiau tramor mudiad y Ffermwyr Ifanc eto, beth ydych chi’n aros amdano? Ewch amdani! Newchi ddim dyfaru. ”

Elen Bowen, CFfI Sir Gar (Arweinydd Tîm Cymru)