Mae’r Iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd.

Croeso i’r Gornel Gymraeg! Yma bydd posib gweld y diweddaraf ynghylch y Gymraeg o fewn CFfI Cymru. O’r geiriau Cymraeg wythnosol i dempledi defnyddiol, bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Sengl gyntaf un Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru!

Mae Aelodau Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru wedi recordio sengl sef fersiwn o gân Rhys Gwynfor, ‘Bydd Wych’. Mae’r sengl yn cael ei rhyddhau ar y 7fed o Chwefror – prynnwch ar iTunes nawr!
Diolch i adran Gymraeg y Llywodraeth am ariannu’r prosiect sydd am fod yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl drwy hel arian i’r elusen meddwl.org.

Lysh Cymru

Gwaith Cartref Eisteddfod CFfI Cymru 2019

Cara Dy Gorff, Cara Dy Hun

“Ro’n i’n arfer meddwl fy mod i’n dew. Ro’n i’n arfer meddwl na allwn i wisgo topiau dros y bogel, na sgertiau byr nac unrhyw jîns nad oedden nhw’n elastig. Ond mi ro’n i’n anghywir – mae gan bob corff hawl i gael yr un breintiau yn union. Oherwydd eich bod chi’n brydferth, rydych chi’n ddynol, ac rydych chi’n deilwng – yn union fel pawb arall.”​- Seren Phillips, CFfI Llawhaden, Sir Benfro, yn son am ddelwedd y corff a’r pwysigrwydd i garu eich hunain yn yr oes sydd ohoni. Ewch i ddarllen ei blog ar wefan #LyshCymru

MELYS, MOES, MATILDA!

Matilda – clasur o ffilm sy’n codi gwên yn ôl Mari Glwys o CFfI Pontsian, Ceredigion. Dyma adolygiad ganddi i #LyshCymru …

Clasur o ffilm sy’n gwneud iddi ‘Roald-io’ chwerthin!

Llwyfan Llenyddol CFfI Cymru

Enillydd Cadair Eisteddfod CFfI Cymru 2019 oedd Twm Ebbsworth, o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog, Ceredigion. Dyma ei gerdd fuddugol, sy’n sôn am y ffoadur, Mohamad Karkoubi, wnaeth ffoi o Aleppo, Syria i Gymru gyda’i deulu ifanc. Mae e bellach yn gweithio fel gof yn Nhregaron…

Llwyfan Llenyddol CFfI Cymru

Enillydd Coron Eisteddfod CFfI Cymru 2019 oedd Sion Jenkins, o Glwb Ffermwyr Ifanc Clunderwen, Sir Benfro. Dyma ei stori fer fuddugol…

*Rhybudd – iaith anweddus ar brydiau ac o natur rywiol

Sengl CFfI Cymru

Diolch i Lysh Cymru am roi sylw i sengl CFfI Cymru, darllenwch isod am y sengl ac i ddysgu mwy am Rhys Gwynfor.
Mae’n Ddydd Miwsig Cymru ar y 7fed Chwefror – diwrnod i ddathlu pob math o gerddoriaeth a miwsig Cymraeg. Nos Wener yma, bydd Mudiad y Clybiau Ffermwyr Ifanc yn lansio fersiwn o sengl yr artist Rhys Gwynfor, Bydd Wych – a bydd canran o elw’r sengl yn mynd tuag at elusen iechyd meddwl, meddwl.org. Dewch i ddysgu rhagor am Rhys…

Learn Welsh

Erbyn hyn, y Gymraeg yw’r iaith sy’n tyfu cyflymaf yn y DU, yn ôl Duolingo. Gyda mwy na 1.5 miliwn o bobl yn dewis dysgu Cymraeg trwy’r ap hyd yma.

BBC News, 17eg o Ragfyr, 2020

Felly beth am ymuno â’r miloedd o bobl sydd eisoes wedi mentro i ddysgu’r Iaith Gymraeg? A ninnau yn nghanol cyfnod clo, mae nawr yn adeg cystal ag erioed i mynd amdani. Felly beth ydych chi’n aros amdano? Gwelir isod amrywiaeth o apiau (apps), dosbarthiadau ac adnoddau gwych a medru’r eich cynorthwyo chi wrth ddysgu.

Adnoddau Digidol Am Ddim


Mae rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd yn ddiweddar ym myd cerddoriaeth Cymraeg. Mae yna ysbryd ac ymdeimlad o ryddid creadigol sydd wedi bywiogi gwneuthurwyr cerddoriaeth ifanc.

DJ Huw Stephens, 2019

Gwrando

Pam lai na deifio mewn i Sîn Gerddoriaeth Cymraeg? Mynd ar daith gyda rhai o’ch hoff enwogion? Ymgolli eich hun mewn podlediad? Neu wrando ar alawon Celtaidd poblogaidd? Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Y Pod

Beth sydd yn well na ymgolli eich hun mewn podlediad? Wel, ymgolli eich hun mewn podlediad Cymraeg wrth gwrs!

Medru’r canfod pob math o bodlediadau Cymraeg ar “Y Pod” gan gynnwys y podlediad “CFfI a Fi”

Cân yr wythnos | Song of the week

Gan ddod â’r caneuon Cymraeg gorau ynghyd – gan dynnu sylw at rai o’r caneuon rhyfeddol sydd gan artistiaid a bandiau Cymru i’w cynnig.

Pa un fydd eich ffefryn?

S4C Clic

Beth am wylio “Iaith ar Daith” ar S4C Clic, a dilyn rhai o’ch hoff enwogion ar eu taith trwy Gymru wrth iddynt ddysgu’r iaith?

Rhowch y tegell ymlaen; rhowch eich traed i fyny; eisteddwch yn ôl a mwynhewch!

BBC Radio Cymru

Wrth eich bodd yn gwrando ar y radio a chlywed amrywiaeth o alawon newydd a newyddion cyfredol?

Wel ewch draw i BBC Radio Cymru heddiw – gorsaf radio genedlaethol yr Iaith Gymraeg.

Cariad at Iaith

Love for Language

Mae’r gyfres boblogaidd S4C “Cariad at Iaith” yn ôl. Cliciwch y ddolen uchod i wylio’r holl benodau.

Neu beth am roi cynnig ar y gwersi fideo? Gallwch ddilyn y rhain yn eich amser eich hun, ac o gysur eich cartref.

S4C Dysgu Cymraeg

Tudalen – YouTube – Channel

Mae S4C wedi creu sianel YouTube yn benodol ar gyfer dysgwyr Cymru ar bob lefel.

Mae clipiau ar gyfer coginio, ymarfer geirfa a llawer mwy. Felly beth am edrych heddiw?

Iechyd Da, Mitching neu Cwtch

Pa un o’r ymadroddion llafar uchod sy’n ffug yn eich barn chi? Pam rydych yn hapus gyda’ch ateb cliciwch i wrando ar Ruth Jones yn datgelu’r ateb

Darllen

Mae darllen yn caniatáu i ni ddianc i rywle pan fod rhaid i ni aros lle’r ydym

~ Mason Cooley ~

Gair yr Wythnos|Word of the Week

Beth am gyflwyno’ch hun i’r Gymraeg trwy gymryd cip olwg ar ein tudalen “Gair yr Wythnos”? Tybed beth yw eich hoff air?

Taflenni Cymorth | Cheat Sheet

Ymadroddion cyffredin, termau Rygbi, a rhywbeth ar gyfer diwrnod yn yr Eisteddfod – mae yna rywbeth i bawb, felly beth am glicio trwyddo a chanfod tudalen i’ch helpu chi

Dihareb | Proverb

Mae diarhebion yn bethau rhyfedd onid ydyn nhw – ac os ydych chi’n meddwl fod: “it’s rainig cats and dogs” yn un doniol, arhoswch nes i chi glywed yr hyn sy’n cyfateb yn y Gymraeg!


Cylchgronau Cymraeg