MATERION GWLEDIG

Erioed wedi meddwl beth mae Pwyllgor Materion Gweldig CFFI Cymru yn ei wneud? Dyma rhagflas i chi!

Os ydych chi am brofi mwy o’ch aelodaeth, beth am ymuno â Menter Ŵyn CFfI Cymru, ymweld â mentrau amaethyddol ar y Daith Astudio Materion Gwledig neu fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir i aelodau er mwyn eu harfogi a sgiliau gwerthfawr i’w defnyddio bob dydd ar y fferm.


Cyfleoedd


Ynglŷn â’r Her

Bydd CFfI Cymru yn cynnal cystadleuaeth blynyddol y Ffair Aeaf, sef Her ATV, wedi’i noddi’n garedig gan Quad Bikes Wales. Dewch draw i weld aelodau CFfI Cymru yn arddangos eu sgiliau diogewlch wrth weithredu ATV o amgylch cwrs wedi’i bennu gan Quad Bikes Wales.

Pam y dylech chi gymryd rhan?

Bydd yr enillydd lwcus yn ennill defnydd o Honda ATV newydd sbon wedi’i noddi gan Quad Bikes Wales, a bydd helmed yn cael eu cyflwyno i’r rhai yn yr ail a’r trydedd safle.


Ynglŷn â’r Cynllun

Nod y cynllun yw annog aelodau i fagu, gorffen a dangos moch. Bydd aelodau’r CFfI yn gwneud cais am y cynllun drwy broses ymgeisio a chyfweld. Bydd uchafswm o 5 ymgeisydd yn cael eu dewis i fod yn rhan o’r cynllun.  Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cymorth a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i sefydlu, rheoli a datblygu eu menter newydd.  

Pam y dylech chi gymryd rhan?

Bydd y rhaglen yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu a datblygu’r hanfodion sydd eu hangen i redeg menter moch lwyddiannus.

Ynglŷn â’r cynllun

Partneriaeth rhwng Dunbia (Llanybydder), Sainsbury’s a CFfI Cymru yw Menter Ŵyn CFfI Cymru. Mae’r bartneriaeth yn rhoi cyfle i aelodau CFfI Cymru i gyflenwi eu cig oen Cymreig i siopau Cymreig Sainsbury am bris premiwm trwy gydol y flwyddyn.

Amcan y cynllun yw gweithio gyda phrosesydd ac adwerthwr blaengar i ddenu aelodau CFfI Cymru sy’n cynhyrchu cig oen i fod yn gyflenwyr ac i gadw Ffermwyr Ifanc ar flaen y gad yn y diwydiant. Yn y pen draw amcan y fenter yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i helpu cefnogi dyfodol cefn gwlad Cymru.

Pam ddylech chi gymryd rhan?

Mae’r cynllun yn creu llif incwm ar gyfer y mudiad, gan fod Sainsbury’s yn cyfrannu 40c yr oen (ar ben y pris yr ydych yn ei dderbyn) yn uniongyrchol i CFfI Cymru. Bydd 10c o hynny yn mynd yn uniongyrchol at eich Ffederasiwn Sirol.


Taith Astudio


Croeso i FarmWell Cymru – pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn. Ewch i’r wefan isod.