MATERION GWLEDIG

Mae nifer o gyfleoedd yn ymwneud â Materion Gwledig os ydych chi’n aelod o CFfI Cymru!

Os ydych chi am brofi mwy o’ch aelodaeth, beth am ymuno â Menter Ŵyn CFfI Cymru, ymweld â mentrau amaethyddol ar y Daith Astudio Materion Gwledig neu fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir i aelodau er mwyn eu harfogi a sgiliau gwerthfawr i’w defnyddio bob dydd ar y fferm.

Link to Policies Document

Erioed wedi meddwl beth mae Pwyllgor Materion Gweldig CFFI Cymru yn ei wneud? Dyma rhagflas i chi.

Menter Ŵyn

Ynglŷn â’r cynllun

Partneriaeth rhwng Dunbia (Llanybydder), Sainsbury’s a CFfI Cymru yw Menter Ŵyn CFfI Cymru. Mae’r bartneriaeth yn rhoi cyfle i aelodau CFfI Cymru i gyflenwi eu cig oen Cymreig i siopau Cymreig Sainsbury am bris premiwm trwy gydol y flwyddyn.

Amcan y cynllun yw gweithio gyda phrosesydd ac adwerthwr blaengar i ddenu aelodau CFfI Cymru sy’n cynhyrchu cig oen i fod yn gyflenwyr ac i gadw Ffermwyr Ifanc ar flaen y gad yn y diwydiant. Yn y pen draw amcan y fenter yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i helpu cefnogi dyfodol cefn gwlad Cymru.

Pam ddylech chi gymryd rhan?
Mae’r cynllun yn creu llif incwm ar gyfer y mudiad, gan fod Sainsbury’s yn cyfrannu 40c yr oen (ar ben y pris yr ydych yn ei dderbyn) yn uniongyrchol i CFfI Cymru. Bydd 10c o hynny yn mynd yn uniongyrchol at eich Ffederasiwn Sirol.


Cystadleuaeth Biff Ifanc


Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru & C.Ff.I Cymru 2021

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Cffi Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ynglŷn â’r enillwyr ei wneud yn ystod Sioe Frenhinol Rithiol CAFC.

Y chwe unigolyn fydd yn derbyn pum porchell ddechrau Medi eleni fydd Dylan Phillips, Eiry Williams a Laura Evans o Geredigion, Elliw  Roberts o Ynys Môn, Sally Griffiths o Faesyfed a Luned Jones o Sir Gaerfyrddin.

Fel gwobr yn ogystal â phum porchell bydd pob un cystadleuydd hefyd yn cael eu cefnogi gyda rhaglen hyfforddiant a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu sgiliau angenrheidiol i sefydlu’r a rheoli’r fenter newydd hon.

Bydd y rhaglen hyfforddiant yn cynnwys lles a gofalu am foch, deddfwriaeth, bwyd anifeiliaid a maeth gyda hyfforddiant ychwanegol yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal bydd cefnogaeth a sesiynau mentora ar gyfer y cystadleuwyr gan arbenigwyr o’r sector foch.

Bydd pob un o’r enillwyr yn derbyn yr her i fagu ei moch ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn ystod Ffair Aeaf Brenhinol Cymru, bydd y prif enillydd yn cael ei ddewis.

Croeso i FarmWell Cymru – pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn. Ewch i’r wefan isod.