Mae nifer o gyfleoedd yn ymwneud â Materion Gwledig os ydych chi’n aelod o CFfI Cymru!

Os ydych chi am brofi mwy o’ch aelodaeth, beth am ymuno â Menter Ŵyn CFfI Cymru, ymweld â mentrau amaethyddol ar y Daith Astudio Materion Gwledig neu fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir i aelodau er mwyn eu harfogi a sgiliau gwerthfawr i’w defnyddio bob dydd ar y fferm.

Link to Policies Document

Croeso i FarmWell Cymru – pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn. Ewch i’r wefan isod.

Cyfleoedd i ddod

Os oes gennych ddiddordeb yn ochr wledig CFfI, mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi;

Cystadleuaeth fideo ar y cyd â Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru

Tasg

I greu fideo ar y thema ‘Ffermio trwy Covid-19’.
Rhaid sicrhau cadw at reolau Iechyd a Diogelwch yn y fideo.
Bydd elfen adloniant y fideo yn cael ei feirniadu.
Derbynnir fideos yn Gymraeg, Saesneg neu yn ddwyieithog.

Cymhwyster

Aelodau, 26 oed yn iau ar 1 Medi, 2019 ac aelodau llawn o Glwb CFfI wedi’i leoli yng Nghymru ac yn gysylltiedig â naill ai CFfI Cymru neu NFYFC neu Aelodau Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru.

Amser

Ni ddylai’r fideo fod yn fwy nag un munud o hyd.
Caniateir cyflwyno’r fideo fel cyfres o glipiau byr.

Gwobrau

1af – £50, ac aelodaeth iau o BGS, (British Grassland Society)
2il – £25, ac aelodaeth o BGS.
3ydd – £10, ac aelodaeth o BGS
4ydd & 5ed – Aelodaeth o BGS

Dyddiad Cau

Dydd Iau 16eg Gorffennaf 2020.
Rhaid anfon ceisiadau at sian.thomas@yfc-wales.org.uk neu ar We Transfer

Hoffem ddiolch i’n noddwyr Cymdeithas Tir Glas Cymru am eu rhodd garedig.

Cynllun Ŵyn CFfI Cymru

Ynglŷn â’r cynllun

Partneriaeth rhwng Dunbia (Llanybydder), Sainsbury’s a CFfI Cymru yw Menter Ŵyn CFfI Cymru. Mae’r bartneriaeth yn rhoi cyfle i aelodau CFfI Cymru i gyflenwi eu cig oen Cymreig i siopau Cymreig Sainsbury am bris premiwm trwy gydol y flwyddyn.

Amcan y cynllun yw gweithio gyda phrosesydd ac adwerthwr blaengar i ddenu aelodau CFfI Cymru sy’n cynhyrchu cig oen i fod yn gyflenwyr ac i gadw Ffermwyr Ifanc ar flaen y gad yn y diwydiant. Yn y pen draw amcan y fenter yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i helpu cefnogi dyfodol cefn gwlad Cymru.

Pam ddylech chi gymryd rhan?
Mae’r cynllun yn creu llif incwm ar gyfer y mudiad, gan fod Sainsbury’s yn cyfrannu 40c yr oen (ar ben y pris yr ydych yn ei dderbyn) yn uniongyrchol i CFfI Cymru. Bydd 10c o hynny yn mynd yn uniongyrchol at eich Ffederasiwn Sirol.

Taflen Gwybodaeth a Ffurflen Gais ar gael o’r adran Adnoddau

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Camwch i mewn i’r byd amaethyddol

Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri. Mae’r Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a CFfI Cymru sy’n rhoi cyfle i aelod CFfI Cymru redeg y fferm am flwyddyn.

Ysgoloriaeth 2017/18

Cyhoeddwyd y pumed ysgolhaig ar gyfer Llyndy Isaf ar ddydd Llun y 24ain o Orffennaf, yn ystod Sioe Frenhinol Cymru fel Teleri Fielden, o Feifod.

Fe fydd Teleri yn cychwyn ei ysgoloriaeth 13 mis ar y fferm 614 erw ucheldir a leolir yng Nghwm Nant Gwynant ar y 1af o Fedi 2017 am gyfnod o 13 mis hyd at 30 Medi 2018.

Rhai o’n hysgolion blaenorol:

  • 2016/2017 – James Evans, Radnor
  • 2015/2016 – Owain Jones, Eryri
  • 2014/2015 – Tudur Jones, Eryri
  • 2013/2014 – Caryl Hughes, Montgomery

Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones