MATERION GWLEDIG

Mae nifer o gyfleoedd yn ymwneud â Materion Gwledig os ydych chi’n aelod o CFfI Cymru!

Os ydych chi am brofi mwy o’ch aelodaeth, beth am ymuno â Menter Ŵyn CFfI Cymru, ymweld â mentrau amaethyddol ar y Daith Astudio Materion Gwledig neu fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir i aelodau er mwyn eu harfogi a sgiliau gwerthfawr i’w defnyddio bob dydd ar y fferm.

Link to Policies Document

Croeso i FarmWell Cymru – pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn. Ewch i’r wefan isod.

Cyfleoedd

Os oes gennych ddiddordeb yn ochr wledig CFfI, mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi;

CYSTADLEUAETH PESGI MOCH MENTER MOCH CYMRU A CFFI CYMRU 

CYSTADLEUAETH PESGI MOCH MENTER MOCH CYMRU A CFFI CYMRU 

Mae Menter Moch Cymru yn fenter sy’n anelu at ddatblygu’r sector moch yng Nghymru.  Mae’r prosiect, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, wedi ymuno â CFfI Cymru i ddarparu cyfle unigryw a chyffrous i’w aelodau fagu profiad o gadw moch, ynghyd â chyfle i ddatblygu menter newydd. 

Fel cyfle i gamu i mewn i’r diwydiant, bydd chwe enillydd yn cael eu dewis, a byddant yn derbyn pum porchell diddwyn yr un. Darperir cefnogaeth drwy fentora a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i sefydlu a rheoli’r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu hyd at sgiliau busnes megis marchnata. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy. 

Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn dosbarth unigryw newydd sbon ar gyfer moch yn Ffair Aeaf CAFC, neu mewn sioe rithiol benodol. 

Gellir cadw moch mewn amrywiaeth o systemau rheoli. Byddai modd addasu adeiladu cyffredinol neu barsel o dir nad yw’n cael ei ddefnyddio’n llawn er mwyn cadw moch gydag ychydig iawn o fuddsoddiad cyfalaf a gallai gynnig ffrwd incwm ychwanegol. 

Mae Menter Moch Cymru a CFfI Cymru wedi ymrwymo i ddarparu’r fenter hon yn 2020, gan gydymffurfio gyda chyfyngiadau o ganlyniad i Covid-19. O ganlyniad, mae trefniadau gwahanol wedi cael eu gwneud ar gyfer elfennau o’r fenter (e.e. hyfforddiant ar-lein o bosib yn hytrach nag ar y fferm). Bydd pob un sy’n cymryd rhan yn cael eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw newidiadau pellach.  

Sut i ymgeisio: 

Cam 1 – Cais Ysgrifenedig  

Agorodd y cyfnod ymgeisio ar 27 Ebrill 2020. Dylai’r cais ysgrifenedig ddisgrifio’r ffactorau sydd angen eu hystyried wrth sefydlu uned besgi moch ar eich fferm, dewis brid, bwydo, adeiladau, iechyd a lles a marchnata. Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10:00 ar ddydd Gwener 28 Mai 2021Dylid anfon ceisiadau at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk. 

Cam 2 – Cyfweliad/asesiad o’r fferm 

Bydd ceisiadau’n cael eu marcio’n annibynnol gan y beirniaid, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Menter Moch Cymru a CffI Cymru. Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod erbyn 11 Mehefin ar yr hwyraf a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Bydd y rhai gyda’r marciau uchaf yn y cam ymgeisio yn cael eu gwahodd i  gymryd rhan yn ail gam yr asesiad.  

Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer i fynd ymlaen i Gam 2 y gystadleuaeth yn cael gwahoddiad i gyflwyno fideo byr wedi’i recordio ymlaen llaw yn egluro pam eu bod eisiau cymryd rhan yn y fenter a’r hyn maen nhw’n gobeithio ei ddysgu o’r profiad. Dylid trafod y brîd o ddewis a dylai’r fideo ddangos ble byddai’r moch yn cael eu cadw ar eu fferm. Dylai’r fideo ddangos y trefniadau o ran siediau a chorlannau, cyfleusterau bwydo a dŵr yfed, a’r mesurau bioddiogelwch a fydd ar waith. 

Yn seiliedig ar ganlyniadau Cam 1 a 2, bydd y chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf yn cael eu dewis i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru. Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud yn ystod yr haf (manylion i’w cadarnhau). 

Y Wobr 

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn 5 porchell diddwyn o frîd o’u dewis, yn ogystal â phecyn mentora a hyfforddiant cynhwysfawr. Mae mynychu’r sesiynau hyfforddiant yn un o’r amodau cyn gallu derbyn y perchyll, a gan ddibynnu ar y cyfyngiadau a fydd mewn lle yn ymwneud ag ymgasglu cymdeithasol ar y pryd, mae’n debygol iawn y bydd y sesiynau hyfforddiant gael eu cynnal ar-lein. 

Y gobaith yw y bydd cyfranogwyr yn gallu cymryd rhan mewn dosbarth newydd ac unigryw ar gyfer moch yn ystod Ffair Aeaf CAFC lle byddant yn cystadlu yn erbyn y lleill i ennill teitl y mochyn gorau wedi’i besgi. Mae’n bosibl y bydd cyfranogwyr hefyd yn cael cyfle i werthu’r mochyn y byddant yn ei arddangos yn ystod arwerthiant da byw CAFC yn ystod y digwyddiad. Noder: gallai hyn newid yn seiliedig ar y sefyllfa gyda Covid-19 a bydd trefniadau eraill yn cael eu gwneud. 

Amserlen arfaethedig ar gyfer y digwyddiadau* 

Dyddiad  Gweithgaredd  Gwybodaeth bellach 
28 Ebrill 2021 Lansio’r gystadleuaeth  
28 Mai 2021 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgrifenedig. Dylid anfon ceisiadau at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk cyn 10.00am  
11 Mehefin 2021 Hysbysu ymgeiswyr o ganlyniadau’r Cais Ysgrifenedig Cam 1  
25 Mehefin 2021 Dyddiad cau i’r ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu ceisiadau fideo (Cam 2) Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddarparu fideo’n cynnwys crynodeb o’u cais ac yn dangos ble byddai’r moch yn cael eu cadw ar y fferm 
2 Gorffennaf 2021 Hysbysu ymgeiswyr y rownd derfynol o benderfyniad y beirniad.  
Wythnos yn dechrau 19 Mehefin 2021 Cyhoeddi enillwyr 2021 i’r cyhoedd Manylion i’w cadarnhau. Gofynnir i’r 6 enillydd gyflwyno fideo byr ar gyfer y cyhoeddiad rhithiwr. 
4 Awst 2021 Sesiwn Hyfforddiant 1 – Gweminar cyflwyniad i gadw moch, gan gynnwys hwsmonaeth moch a’r ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer ffermwyr moch Cynhelir ar-lein 
25 Awst 2021 Sesiwn Hyfforddi 2 – Gweminar ar fwydo moch a maeth Cynhelir ar-lein 
Wythnos gyntaf Medi 2021 Moch yn cyrraedd y fferm Yn ddibynnol ar gyfyngiadau 
8 Medi 2021 Sesiwn Hyfforddi 3 – Cyfarfod rhithiol gyda chystadleuwyr blaenorol yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CffI Cymru, gyda thrafodaeth grŵp i ddilyn.  Cynhelir ar-lein 
29 Medi 2021 Sesiwn Hyfforddi 5 – Gweminar ar drin moch a dethol a pharatoi moch ar gyfer sioe moch wedi’u pesgi Cynhelir ar-lein 
13 Hydref 2021 Sesiwn Hyfforddi 5 – Gweminar ar farchnata, hyrwyddo a brandio Cynhelir ar-lein 
3 Tachwedd 2021 Sesiwn Hyfforddi 6 – Gweminar gyda thechnolegydd bwyd i drafod y ddeddfwriaeth yn ymwneud â gwerthu porc Cynhelir ar-lein 
10 Tachwedd 2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r fideos sioe rithiol (i’w gadarnhau) Dim ond os bydd Ffair Aeaf CAFC yn cael ei gynnal fel sioe rithiol 
24 Tachwedd 2021 Cyfarfod i gyhoeddi’r canlyniadau i’r cystadleuwyr cyn y cyhoeddiad i’r cyhoedd. Cynhelir ar-lein .  Dim ond os bydd Ffair Aeaf CAFC yn cael ei gynnal fel sioe rithiol. 
29/30 Tachwedd 2021 Dosbarthiadau Moch Menter Moch Cymru a CffI Cymru unigryw yn ystod Ffair Aeaf CAFC a chyhoeddi enillydd y gystadleuaeth. Manylion i’w gadarnhau. 

*Gall y dyddiadau newid 

Pwy all gymryd rhan?  

Mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol er mwyn cymryd rhan yn y cynllun:  

 • Mae’n rhaid i’r ymgeisydd fod yn aelod CFfI 
 • Mae’n rhaid i’r aelod CFfI fyw yng Nghymru 
 • Mae’n rhaid i’r moch gael eu magu ar ddaliad sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru 
 • Mae’n rhaid bod rhwng 16 a 26 mlwydd oed 
 • Yr aelod CFfI fydd y prif gyswllt a bydd yn gyfrifol am gymryd rhan yn y rhaglen ddatblygu a magu’r moch 
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn newydd i faes cadw moch. Ni all yr unigolyn fod wedi cymryd rhan mewn menter foch masnachol yn flaenorol. 

Telerau ac Amodau 

 • Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 10:00am 28 Mai 2021. 
 • Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan banel o feirniaid a fydd yn llunio rhestr fer o’r ymgeiswyr gyda’r sgôr uchaf yng ngham 1. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddangos bod y cyfleusterau’n addas i’r cynllun busnes a gyflwynwyd. 
 • Y wobr fydd pum porchell diddwyn ar gyfer pob un o’r chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf yn dilyn Camau 1 a 2.  
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr roi manylion tri gwahanol frîd/math o foch fel y nodir ar y ffurflen gais. Bydd y prosiect yn gwneud pob ymdrech i gyflenwi’r dewis brîd a nodir, ond mae’n ddibynnol ar argaeledd. Os nad yw’n bosibl i gael moch addas o’r brîd a ddewiswyd, bydd moch o’r ail neu’r trydydd dewis yn cael eu prynu. 
 • Bydd pob enillydd yn derbyn mentora a chefnogaeth barhaus gan swyddogion datblygu MMC 
 • Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am fagu’r moch i safonau’r diwydiant (e.e. sicrhau bod gofynion iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni). Darperir arweiniad ar hyn. 
 • Bydd yr enillwyr yn gyfrifol am ddarparu bwyd ar gyfer y moch a sicrhau bod y diet yn ddigonol a bod dŵr ffres ar gael ar eu cyfer bob amser. 
 • Mae’n rhaid dilyn mesurau a phrotocolau bioddiogelwch llym bob amser. 
 • Pe byddai’r moch yn mynd yn sâl, mae’n rhaid i’r ymgeisydd dderbyn cyngor milfeddygol ar unwaith a hysbysu ei fentor MMC. 
 • Bydd yr enillwyr yn derbyn yr arian a godir drwy werthu’r moch wedi’u pesgi yn y pen draw. 
 • Pwrpas y fenter hon yw darparu cyfle i gyfranogwyr ddatblygu cenfaint foch fasnachol a’u menter eu hunain. Felly, nid oes modd cadw’r moch wedi’u pesgi at eu defnydd domestig eu hunain. 
 • Bydd angen i’r chwe chystadleuydd buddugol gofnodi cynnydd y perchyll a chyflwyno gwybodaeth ynglŷn â chynnydd pwysau, iechyd a chymeriant bwyd, ynghyd â lluniau, i’w mentor MMC yn fisol.  
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr gymryd rhan yn y dosbarth moch byw unigryw a gynhelir yn Ffair Aeaf CAFC. 
 • Yn ogystal â’r rhaglen hyfforddiant gorfodol, bydd pob ymgeisydd yn cael gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd agored a sesiynau hyfforddiant Menter Moch Cymru. 
 • Mae Menter Moch Cymru yn cadw’r hawl i ymweld â’r moch ar unrhyw adeg yn ystod y gystadleuaeth ac i gymryd camau gweithredu priodol lle bo angen. 
 • Mae’n rhaid i gyfranogwyr roi caniatâd i gael eu cynnwys mewn gweithgaredd Cysylltiadau Cyhoeddus ar ran y fenter. 

Am ragor o fanylion, e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu ffoniwch 07397 068739. 

Cynllun Ŵyn CFfI Cymru

Ynglŷn â’r cynllun

Partneriaeth rhwng Dunbia (Llanybydder), Sainsbury’s a CFfI Cymru yw Menter Ŵyn CFfI Cymru. Mae’r bartneriaeth yn rhoi cyfle i aelodau CFfI Cymru i gyflenwi eu cig oen Cymreig i siopau Cymreig Sainsbury am bris premiwm trwy gydol y flwyddyn.

Amcan y cynllun yw gweithio gyda phrosesydd ac adwerthwr blaengar i ddenu aelodau CFfI Cymru sy’n cynhyrchu cig oen i fod yn gyflenwyr ac i gadw Ffermwyr Ifanc ar flaen y gad yn y diwydiant. Yn y pen draw amcan y fenter yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i helpu cefnogi dyfodol cefn gwlad Cymru.

Pam ddylech chi gymryd rhan?
Mae’r cynllun yn creu llif incwm ar gyfer y mudiad, gan fod Sainsbury’s yn cyfrannu 40c yr oen (ar ben y pris yr ydych yn ei dderbyn) yn uniongyrchol i CFfI Cymru. Bydd 10c o hynny yn mynd yn uniongyrchol at eich Ffederasiwn Sirol.

Taflen Gwybodaeth a Ffurflen Gais

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Camwch i mewn i’r byd amaethyddol

Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri. Mae’r Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a CFfI Cymru sy’n rhoi cyfle i aelod CFfI Cymru redeg y fferm am flwyddyn.

Ysgoloriaeth 2017/18

Cyhoeddwyd y pumed ysgolhaig ar gyfer Llyndy Isaf ar ddydd Llun y 24ain o Orffennaf, yn ystod Sioe Frenhinol Cymru fel Teleri Fielden, o Feifod.

Fe fydd Teleri yn cychwyn ei ysgoloriaeth 13 mis ar y fferm 614 erw ucheldir a leolir yng Nghwm Nant Gwynant ar y 1af o Fedi 2017 am gyfnod o 13 mis hyd at 30 Medi 2018.

Rhai o’n hysgolion blaenorol:

 • 2016/2017 – James Evans, Radnor
 • 2015/2016 – Owain Jones, Eryri
 • 2014/2015 – Tudur Jones, Eryri
 • 2013/2014 – Caryl Hughes, Montgomery

Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones