Mae nifer o gyfleoedd yn ymwneud â Materion Gwledig os ydych chi’n aelod o CFfI Cymru!

Os ydych chi am brofi mwy o’ch aelodaeth, beth am ymuno â Menter Ŵyn CFfI Cymru, ymweld â mentrau amaethyddol ar y Daith Astudio Materion Gwledig neu fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir i aelodau er mwyn eu harfogi a sgiliau gwerthfawr i’w defnyddio bob dydd ar y fferm.

Link to Policies Document

Croeso i FarmWell Cymru – pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn. Ewch i’r wefan isod.

Cyfleoedd

Os oes gennych ddiddordeb yn ochr wledig CFfI, mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi;

Try garedigrwydd Quad Bikes Wales, Mae CFfI Cymru yn rhoi’r cyfle i 1 aelod lwcus ennill y defnydd o feic cwad Honda am gyfnod o 12 mis.

Er mwyn cael y cyfle i ennill bydd yn ofynnol i aelodau greu ‘Hysbyseb Diogelwch ATV’ heb fod yn fwy na 1 mund o hyd gan ganolbwyntio ar Ddiogelwch Beic Cwad ar gyser Defnydd Amaethyddol.

Bydd yn rhaid i aelodau hefyd lenwi holiadur wedi’i amseru (dim may na 10 cwestiwn) ar weithrediad diogel/iechyd a diogelwch ar yr ATV.

Dyddiad can ar gyfer ceisiadau Fideo: 24 o Dachwedd 2020

Holiadur i’w gwbwlhau: 30 o Dachwedd 2020

Gwasgwch y ddolen isod ar gyfer holl manylion a rheolau’r gystadleuaeth.

Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru mewn cydweithrediad a’r Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Cyfle i ennill £ 1000 i gyfrannu at fenter amaethyddol newydd neu bresennol.

Mae Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn hyrwyddo addysg, gwyddoniaeth a’r celfyddydau cain yng Nghymru. Mae’r Lifrai yn rhoi £ 1000 yn hael i CFfI Cymru i helpu i gefnogi pobl ifanc yn niwydiant amaethyddol Cymru.

Cofrestriadau ar agor – Dydd Iau 23ain Gorffennaf 2020
Dyddiad cau – dydd Gwener 18fed Medi 2020
Dyddiad Cyfweld (ar gyfer cofnodion ar y rhestr fer) i’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â Sian Thomas sian.thomas@yfc-wales.org.uk
01982 553502.

Yn agored i aelodau presennol neu gyn-aelodau CFfI Cymru rhwng 16 a 30 oed.

• Ydych chi’n Ffermwr Ifanc o Gymru?

• Ydych chi’n gweld eich dyfodol ym myd amaeth?

• Oes gennych chi syniad o sut i gynnal y dyfodol hwnnw trwy ddatblygu menter newydd neu fenter bresennol?

• A fyddai £ 1000 yn eich helpu i wneud i hyn ddigwydd?

Os felly, yna gwnewch gais am y fwrsariaeth hon heddiw!

Enghreifftiau posib:

• Prynu brîd newydd o ddefaid i gig oen yn gynharach i dorri i mewn i farchnad newydd.

• Prynu lloi ifanc a’u magu i wella’ch buches wartheg.

• Prynu darn o offer / peiriannau a fyddai’n gwneud tasgau yn haws ac yn fwy effeithlon yn eich busnes eich hun ac a allai o bosibl ddod yn llif incwm trwy wneud yr un dasg ar ffermydd eraill.

• Trosi i sector gwahanol.

• Talu am gwrs hyfforddi i ddysgu sgil newydd a fydd o fudd i’r busnes.

Hoffem ddiolch i Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Cynllun Ŵyn CFfI Cymru

Ynglŷn â’r cynllun

Partneriaeth rhwng Dunbia (Llanybydder), Sainsbury’s a CFfI Cymru yw Menter Ŵyn CFfI Cymru. Mae’r bartneriaeth yn rhoi cyfle i aelodau CFfI Cymru i gyflenwi eu cig oen Cymreig i siopau Cymreig Sainsbury am bris premiwm trwy gydol y flwyddyn.

Amcan y cynllun yw gweithio gyda phrosesydd ac adwerthwr blaengar i ddenu aelodau CFfI Cymru sy’n cynhyrchu cig oen i fod yn gyflenwyr ac i gadw Ffermwyr Ifanc ar flaen y gad yn y diwydiant. Yn y pen draw amcan y fenter yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy i helpu cefnogi dyfodol cefn gwlad Cymru.

Pam ddylech chi gymryd rhan?
Mae’r cynllun yn creu llif incwm ar gyfer y mudiad, gan fod Sainsbury’s yn cyfrannu 40c yr oen (ar ben y pris yr ydych yn ei dderbyn) yn uniongyrchol i CFfI Cymru. Bydd 10c o hynny yn mynd yn uniongyrchol at eich Ffederasiwn Sirol.

Taflen Gwybodaeth a Ffurflen Gais ar gael o’r adran Adnoddau

Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Camwch i mewn i’r byd amaethyddol

Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri. Mae’r Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn bartneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a CFfI Cymru sy’n rhoi cyfle i aelod CFfI Cymru redeg y fferm am flwyddyn.

Ysgoloriaeth 2017/18

Cyhoeddwyd y pumed ysgolhaig ar gyfer Llyndy Isaf ar ddydd Llun y 24ain o Orffennaf, yn ystod Sioe Frenhinol Cymru fel Teleri Fielden, o Feifod.

Fe fydd Teleri yn cychwyn ei ysgoloriaeth 13 mis ar y fferm 614 erw ucheldir a leolir yng Nghwm Nant Gwynant ar y 1af o Fedi 2017 am gyfnod o 13 mis hyd at 30 Medi 2018.

Rhai o’n hysgolion blaenorol:

  • 2016/2017 – James Evans, Radnor
  • 2015/2016 – Owain Jones, Eryri
  • 2014/2015 – Tudur Jones, Eryri
  • 2013/2014 – Caryl Hughes, Montgomery

Ysgoloriaeth Coffa Elwyn Jones