Tachwedd 2023

CFfI Dinas Mawddwy

Enw y Clwb:

Clwb Dinas Mawddwy

Nifer o Aelodau:

25

Lle Rydych chi’n Cyfarfod:

Neuadd Bentref Dinas Mawddwy

Disgrifiwch eich Clwb mewn 3 gair:

Hwyliog, brwdfrydig a chartrefol

Hoff Weithgaredd Noson Clwb:

Noson Helfa Drysor Ceir

Cyflawniadau Codi Arian:

Rydym yn gwneud gweithgareddau codi arian pob blwyddyn, fel canu carolau, gwneud cyngerddau a gweithgareddau amrywiol. Uchelgais y clwb yn y flwyddyn 2023 oedd cynnal digwyddiad ‘Concro’r Cnu’ lle bu’r aelodau ynghyd a ffermwyr lleol yn cneifio heb oedi am 24 awr. Roedd yn 10 mlynedd ers i’r clwb ei gynnal am y tro cyntaf ac er mwyn dathlu’r achlsur penderfynwyd ei wneud eto. Llwyddodd y clwb i gasglu dros £25,000 gyda’r elw yn mynd at ddwy elusen yn agos at galonnau’r aelodau sef y DPJ Foundation ac Uned Cemotherapi Bronglais, a rhodd i’r neuadd bentref Dinas Mawddwy lle cynhaliwyd y digwyddiad. Rydym fel clwb yn ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth rydym wedi cael gan noddwyr, ffermwyr lleol i helpu ni i drefnu a chynnal y digwyddiad, holl wirfoddolwyr yn helpu gyda’r bar, y bwyd a rhediad y digwyddiad a phawb daeth i’m gweld ar y diwrnod.

Gweithio o fewn y Gymuned:

Mae cymuned glos yma yn Ninas Mawddwy ac mae’r ffermwyr ifanc yn rhan fawr ohono. Rydym yn cymryd rhan mewn digwyddiadau’r ardal; canu carolau i oleuo goeden Nadolig y pentref, stondin yn ffair Nadolig y pentref, yn rhan o’r pwyllgor neuadd, gwneud gweithgaredd yn Sioe Dinas Mawddwy yn yr haf, stiwardio rali geir lleol a stiwardio yn ein Sioe Sir ac mae nifer o’n aelodau yn rhan o gwmni dramau y pentref. Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o nosweithiau adloniant ar gyfer trigolion yr ardal er mwyn iddynt weld y talent sydd yn y clwb a’r holl eitemau rydym yn paratoi ar gyfer yr eisteddfod a’r hanner awr o adloniant/drama/pantomeim.

Hoff gystadlaethau:

Mae’r cystadleuthau gwledd adloniant wastad yn rhai hwyliog ac mae’r clwb yn hoff o gystadlu ynddynt; boed yn hanner awr o adloniant, drama neu’n bantomeim. Unrhyw esgus i’r bechgyn allu wisgo fyny fel merched!

Sut ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg:

Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig i ni ac yn cael ei ddefnyddio ymhob rhan o’n clwb. Mae pob aelod yn siarad Cymraeg felly mae’r nosweithiau clwb, cystadleuthau a chymdeithasu yn digwydd drwy’r gyfrwng Cymraeg.