Gyda CFfI Cymru

With Wales YFC

Sesiynau CFfI

YFC Sessions

Mae CFfI Cymru’n gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn cychwyn amryw o sesiynau blas YN RHAD AC AM DDIM i aelodau’r mudiad.

Mae’r sesiynau yma wedi eu creu er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i aelodau. Oherwydd ni fedrwn gwrdd yn gymdeithasol ar nosweithiau clwb – pam ddim cymdeithasu’n rhithiol a dysgu sgil newydd ar yr un pryd trwy sesiwn CFfI (neu ddau)?

Wales YFC is excited to announce that we will be hosting a variety of taster sessions FREE OF CHARGE to all our members.

The YFC sessions are designed to give members a little something extra for their membership this year. As we cannot meet physically for a club night – why not socialise with friends virtually and learn a new skill at the same time, by taking part in a YFC session (or two)?


Sut i gymryd rhan?

  1. Cymrwch gipolwg ar y sesiynau sydd ar gael isod
  2. Cofrestra ar y sesiwn / sesiynau trwy glicio ar y lluniau
  3. Byddwn yn danfon y linc a’r cyfrinair draw atat 48 awr cyn i’r sesiwn gychwyn

How to take part?

  1. Take a look at the sessions listed below
  2. Register to the session (s) by clicking on the images
  3. We will send the link and the passcode for you to access the session 48 hours before it takes place

Mawrth | March

Bwtsiera | Butchering

Pa ffordd well sydd na i gychwyn bant sesiynau CFfI nag yng nghwmni’r cigydd enwog Mr Rob Rattray. Mae’r sesiwn hon yn sicr o fod yn un ddiddorol ac addysgiadol wrth i ni ddysgu sut i bwtsiera a pharatoi carcas cig oen.

Iaith y sesiwn: Dwyieithog

Sialens | Challenge

Mae’r sesiwn yma yn gado fod y cyntaf o bedair noson ddiddorol, wrth i Ddŵr Cymru gosod her i aelodau ystyried y ffactorau a bydd o fudd i’w ffermydd yn y dyfodol, mewn perthynas â dŵr. Gyda thrafodaethau ynghylch effeithlonrwydd dŵr a’r canllawiau NVZ newydd, mae’n sicr o fod yn sesiwn sy’n ysgogi’r meddwl!

Iaith y sesiwn : Saesneg

Gosod Blodau | Floral Art

Eliptig, hirgrwn, fertigol, siâp “S”, rhaeadru (cascade), trionglog neu gilgant (crescent)? Mae’r posibiliadau o ran y math o arddangosfa flodau y byddwn yn ei chreu yn ddiddiwedd. Ond yr hyn sy’n sicr – nid oes yn rhaid i chi fod yn arbenigwr i ymuno â ni yn y cyntaf o ddwy noson lon yng nghwmni Sionedd Hughes, enillydd Sioe Frenhinol Cymru, RHS ac Malvern.

Iaith y sesiwn : Saesneg

Eidaleg | Italian

Pleidleisiwyd Eidaleg “the sexiest language in the world” y llynedd – felly beth am fanteisio ar y cyfle yma i ddysgu Eidaleg, gyda Sophie Thomas (Linguistically Sophie). Wedi’r noson ysgafn hon, byddwch yn feistr ar ychydig o ymadroddion cyffredin – felly ewch amdani!

Iaith y sesiwn : Dwyieithog

Ffrangeg | French

Er bod Diwrnod Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant bellach wedi mynd heibio am flwyddyn arall, mae dal gennych amser i ddysgu “iaith y cariadon” y gwanwyn hwn. Felly lai, mentrwch, ac ymunwch a ni i ddysgu ychydig o Ffrangeg gyda chymorth Sophie Thomas (Linguistically Sophie)?

Iaith y sesiwn : Dwyieithog


Ebrill | April

Pam Harper? | Why Harper?

Meddwl am fynychu’r brifysgol yn y dyfodol? Neu’n dewis eich pynciau TGAU / Lefel A ar hyn o bryd gyda phrifysgol mewn golwg? Os ateboch chi “Ie” i naill un o’r cwestiynau yma – dyma’r sesiwn i chi!

Bydd y sesiwn yma’n ymdrin â phopeth byddwch angen ei wybod am Brifysgol Harper Adams. O’r mathau o gyrsiau maent yn eu cynnig, i’r gofynion mynediad. Ymunwch a’r noswaith yma i ddarganfod mwy am Harper Adams.

Iaith y sesiwn : Seasneg

Cymraeg | Welsh

Wedi i ni gynnig sesiynau Eidaleg a Ffrangeg i chi, roedd hi’n hen bryd i ni gynnig cyfle i chi ddysgu Cymraeg!

Felly os ydych yn chwilio i ddysgu ychydig o ymadroddion cyffredin / cychwyn sgwrs yn y Gymraeg; neu am magu wrth siarad yr iaith. Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiwn blasu Cymraeg gyntaf, yng nghwmni Sophie Thomas (Linguistically Sophie) .

Iaith y sesiwn : Dwyieithog

Arwyddo | Sign Language

Beth am fentro i ddysgu iaith ychydig wahanol i’r arfer, ac ymuno â’n noson Iaith Arwyddo a cheir ei harwain gan y hyfryd Lois Hughes? Mae’r sesiwn wedi’i chynllunio i hyrwyddo iaith a rhoi cyfle i chi ddysgu rhai ymadroddion cyffredin a’r wyddor drwy ddefnyddio ystumiau, mynegiant wyneb ac iaith y corff.

Iaith y sesiwn : Cymraeg

Bywyd Myfyriwr | Student Life

Bydd llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Harper Adams, Thomas Oatey, yn mynd â chi ar ei daith fel myfyriwr. Bydd cyfle i drafod yr holl wahanol glybiau a chymdeithasau sydd ar gael, yn ogystal â thrafod y cyfleoedd a’r digwyddiadau y mae Undeb y Myfyrwyr yn eu cynnig trwy gydol y flwyddyn.

Iaith y sesiwn : Saesneg

Sbaeneg | Spanish

Yn 2020, fe nodwyd Sbaeneg fel y 4edd iaith fwyaf a ddefnyddir ledled y byd. Felly dyma’ch cyfle i ddysgu Sbaeneg i chi’ch hun dan ofal Sophie Thomas (Linguistically Sophie). Yn ystod y sesiwn ryngweithiol ac ysgafn hon byddwch yn dysgu rhai ymadroddion cyffredin a dysgu sut i gychwyn sgwrs yn Sbaeneg.

Iaith y sesiwn: Dwyieithog

Gosod Blodau | Floral Art

Yn dilyn ein sesiwn cyntaf yng nghwmni Sionedd, gobeithiwn y bydd aelodau wedi cael cyfle i greu arddangosfeydd hyfryd yn ei hamser sbâr, ac wedi cael cyfle i ddanfon lluniau o’u creadigaethau ymlaen i Sionedd. Byddwn felly’n adeiladu ar yr hyn dysgom yn y sesiwn gyntaf, gan ganolbwyntio ar ymhelaethu ar ein sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Iaith y sesiwn: Saesneg

Addurno Cacen | Cake Decorating

Wrth i bawb arbrofi dros y cyfnod clo, mae pobi wedi dod yn hobi poblogaidd iawn yn ddiweddar. Felly beth am adeiladu ar eich sgiliau pobi a rhyfeddi deulu a ffrindiau, trwy ymuno â’r sesiwn addurno cacennau hon dan arweiniad cadarn Llinos Foulkes?

Iaith y sesiwn: Dwyieithog

Gohebydd Lleol | Local Reporter

Beth sy’n gwneud stori dda? Pa straeon sydd o ddiddordeb i bobl? Sut allwch chi ddefnyddio’r cyfryngau a’ch cysylltiadau i roi eich clwb lleol ar y map? Dyma rai o’r cwestiynau bydd Lowri Jones yn ateb yn ystod y sesiwn anffurfiol ac ysgafn yma.

Iaith y sesiwn : Welsh (Mae sesiwn Saesneg wedi’i drefnu ar gyfer dyddiad hwyrach).


Dweud eich dweud | Have your say

Beth hoffech chi weld?

Pam ddim lleisio eich barn trwy adael i ni wybod beth hoffech chi weld nesaf – a gwneuth tîm CFfI ei gorau i wneud eich dymuniad yn realiti (o fewn rheswm).

What would you like to see?

Why not have your say, and let us know what you’d like to see – and let the YFC team make your wish a reality (within reason).


Am gymryd yr awenau?

Cysylltwch gyda ni gyda’r manylion o’r sesiwn hoffech chi gynnal.

Want to take the lead?

Send us a message giving detail to the type of session you would like to host.


Ddim yn aelod o CFfI? | Not a YFC Member?

Paid â phoeni – mae yna dal gyfle i ymuno a chlwb CFfI yn dy ardal leol. Clicia ar y map (dde) i weld pa glwb medru’r ymuno â.

Don’t worry – there’s still time to join a YFC club in your local area. Click on the map (right) to join a club near you.