Diddordeb mewn rhoi i CFfI Cymru?

Os hoffech drafod y posibilrwydd o wneud cyfraniad i’r ffederasiwn, mae croeso i chi gysylltu â Claire Powell (yn gyfrinachol): accounts@yfc-wales.org.uk

Sut bydd fy rhodd yn cael ei ddefnyddio?

Bydd unrhyw roddion y byddwn yn wirioneddol ddiolchgar amdanynt ac yn cael eu rhoi tuag at y canlynol

 • Cynnal ein digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Aelodau CFfI
 • I ddatblygu ein sefydliad
 • Llogi Lleoliad ac adnoddau eraill i wneud i’n Cystadlaethau, gweithgareddau a digwyddiadau ddigwydd
 • Cynnal a chadw ein hadeilad
 • Cynnig gweithdai a hyfforddiant i bobl ifanc, gwirfoddolwyr a staff.

Cymynroddion

Bydd gan lawer ohonom sydd wedi tyfu i fyny yng nghefn gwlad Cymru atgofion melys o’u hamser yn y CFfI. Trwy adael rhodd yn eich ewyllys i’r CFfI gallwch helpu i sicrhau y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn mwynhau’r un profiadau.

Mae gadael anrheg yn benderfyniad personol. Ar ôl darparu ar gyfer eich anwyliaid, mae llawer o bobl yn penderfynu cefnogi elusen hefyd. Mae’r rhesymau dros wneud hyn yn cynnwys:

 • Hyrwyddo gwerthoedd sy’n bwysig i chi
 • I anrhydeddu rhywun oedd yn annwyl i chi.
 • Mewn ymateb i angen yn eich cymuned
 • Er mwyn sicrhau sylfaen gadarn i CFfI yn y dyfodol
 • I ddangos gwerthfawrogiad o’r CFfI am eu gwaith.

Mae rhoddion yn ffordd bwysig o alluogi CFfI Cymru i gadw ei gostau mor isel â phosibl ar gyfer ei aelodau.

Yn y gorffennol, mae rhoddion wedi cael eu defnyddio i:

 • Gwella cyfleusterau a phrynu Adeilad CFfI Cymru
 • I sefydlu gwobrau neu ysgoloriaethau, megis Ysgoloriaeth Elwyn Jones

Sut gallaf adael rhodd yn fy ewyllys?

Gall unrhyw un, ar unrhyw adeg yn eu bywydau, greu ewyllys. Rydym yn argymell ceisio cyngor proffesiynol gan gyfreithiwr wrth greu neu addasu ewyllys. Gall cyfreithiwr hefyd roi cyngor ar unrhyw oblygiadau neu fuddion a all fodoli o ran y dreth y gallech ei thalu ar eich eiddo.

Os hoffech drafod y posibilrwydd o adael anrheg yn eich ewyllys ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â Claire Powell, accounts@yfc-wales.org.uk (yn gyfrinachol). Os ydych chi eisoes wedi gwneud y penderfyniad i adael anrheg i CFfI Cymru, ac yn gyfforddus yn rhoi gwybod i ni, byddai hyn yn rhoi cyfle i ni ddiolch yn bersonol i chi, yn ogystal â’n helpu i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y dyfodol.