Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru

Mae Menter Moch Cymru yn fenter sy’n anelu at ddatblygu’r sector moch yng Nghymru.  Mae’r prosiect, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, wedi ymuno â CFfI Cymru i ddarparu cyfle unigryw a chyffrous i’w aelodau fagu profiad o gadw moch, ynghyd â chyfle i ddatblygu menter newydd.

Fel cyfle i gamu i mewn i’r diwydiant, bydd chwe enillydd yn cael eu dewis, a byddant yn derbyn pum porchell diddwyn yr un. Darperir cefnogaeth drwy fentora a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i sefydlu a rheoli’r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu hyd at sgiliau busnes megis marchnata. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy.

Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn dosbarth unigryw newydd sbon ar gyfer moch yn Ffair Aeaf CAFC.

Gellir cadw moch mewn amrywiaeth o systemau rheoli. Byddai modd addasu adeiladu cyffredinol neu barsel o dir nad yw’n cael ei ddefnyddio’n llawn er mwyn cadw moch gydag ychydig iawn o fuddsoddiad cyfalaf a gallai gynnig ffrwd incwm ychwanegol.

Mae Menter Moch Cymru a CFfI Cymru wedi ymrwymo i ddarparu’r fenter hon yn 2020, gan gydymffurfio gyda chyfyngiadau o ganlyniad i Covid-19. O ganlyniad, mae trefniadau gwahanol wedi cael eu gwneud ar gyfer elfennau o’r fenter (e.e. hyfforddiant ar-lein o bosib yn hytrach nag ar y fferm). Bydd pob un sy’n cymryd rhan yn cael eu hysbysu ynglŷn ag unrhyw newidiadau pellach.

Sut i ymgeisio:

Cam 1 – Cais Ysgrifenedig

Agorodd y cyfnod ymgeisio ar 27 Ebrill 2020. Dylai’r cais ysgrifenedig ddisgrifio’r ffactorau sydd angen eu hystyried wrth sefydlu uned besgi moch ar eich fferm, dewis brid, bwydo, adeiladau, iechyd a lles a marchnata. Cliciwch isod ar gyfer y ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10:00 ar ddydd Gwener 29 Mai 2020. Dylid anfon ceisiadau at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk.

Cam 2 – Cyfweliad / asesiad o’r fferm

Bydd ceisiadau’n cael eu marcio’n annibynnol gan y beirniaid, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Menter Moch Cymru a CffI Cymru. Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod erbyn 22 Mehefin ar yr hwyraf a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. Bydd y rhai gyda’r marciau uchaf yn y cam ymgeisio yn cael eu gwahodd i  gymryd rhan yn ail gam yr asesiad

Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn galwad fideo (Cam 2). Byddant yn cael cyfle i drafod elfennau o’u ceisiadau’n fwy manwl ac mae’n rhaid iddynt ddangos bod eu safle’n addas ar gyfer magu moch.

Os nad yw galwad fideo byw yn bosibl, gall fideo wedi’i recordio ymlaen llaw fod yn ddigonol, yn ddibynnol ar gadarnhad gan feirniaid y gystadleuaeth.

Yn seiliedig ar ganlyniadau Cam 1 a 2, bydd y chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf yn cael eu dewis i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru. Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud yn ystod yr haf (manylion i’w cadarnhau).

Y Wobr

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn 5 porchell diddwyn o frîd o’u dewis, yn ogystal â phecyn mentora a hyfforddiant cynhwysfawr. Mae mynychu’r sesiynau hyfforddiant yn un o’r amodau cyn gallu derbyn y perchyll, a gan ddibynnu ar y cyfyngiadau a fydd mewn lle yn ymwneud ag ymgasglu cymdeithasol ar y pryd, gallai’r sesiynau hyfforddiant gael eu cynnal ar-lein.

Y gobaith yw y bydd cyfranogwyr yn gallu cymryd rhan mewn dosbarth newydd ac unigryw ar gyfer moch yn ystod Ffair Aeaf CAFC lle byddant yn arddangos un o’r moch a ddarparwyd ac yn cystadlu yn erbyn y lleill i ennill teitl y mochyn gorau wedi’i besgi. Mae’n bosibl y bydd cyfranogwyr hefyd yn cael cyfle i werthu’r mochyn y byddant yn ei arddangos yn ystod arwerthiant da byw CAFC yn ystod y digwyddiad. Noder: gallai hyn newid yn seiliedig ar y sefyllfa gyda Covid-19.

Amserlen arfaethedig ar gyfer y digwyddiadau*

DyddiadGweithgareddLleoliad
27ain Ebrill 2020Lansio’r gystadleuaeth
29ain Mai 2020Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgrifenedig. Dylid anfon ceisiadau at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk cyn 10.00am
22ain Mehefin- 5ed Gorffennaf 2020Beirniaid yn cyfweld ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr ferBydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddarparu fideo’n cynnwys crynodeb o’u cais ac yn dangos ble byddai’r moch yn cael eu cadw ar y fferm
8 -15 Gorffennaf 2020Hysbysu’r enillwyr
Gorffennaf / Awst 2020Cyhoeddi enillwyr 2020 i’r cyhoeddManylion i’w cadarnhau
Awst 2020Hyfforddiant hwsmonaeth moch a’r ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer y rhai sy’n cadw mochColeg Meirion-Dwyfor Glynllifon os oes modd i bobl ddod at ei gilydd yn unol â’r canllawiau, neu ar-lein fel arall
Awst 2020Hyfforddiant ar drin moch, paratoi ar gyfer dangos moch a bwyd/maeth ar gyfer mochI’w gadarnhau pan fydd lleoliad yr ymgeiswyr llwyddiannus yn hysbys, a bydd hefyd yn dibynnu os mae pobl yn cael caniatâd i ddod at ei gilydd. Byddai’n bosibl cynnal y cwrs yma ar-lein.
Awst / Medi 2020Moch yn cyrraedd y ffermYn ddibynnol ar gyfyngiadau
Hydref 2020Sesiwn hyfforddiant yn trafod marchnata (brandio a datblygu strategaeth farchnata), deddfwriaeth yn ymwneud â gwerthu porc a phrawf cymhwysedd Lles Moch yn ystod CludiantI’w gynnal yn Aberystwyth neu ar-lein gan ddibynnu ar y cyfyngiadau sydd yn eu lle ynghylch ymgynnull cymdeithasol.
30ain Tachwedd – 1af Rhagfyr 2020Dosbarth Moch Unigryw ar gyfer Menter Moch Cymru a CFfI Cymru Ffair Aeaf CAFC
1af Rhagfyr 2020Moch arddangos yn cael eu gwerthuFfair Aeaf CAFC

*Gall y dyddiadau newid

Pwy all gymryd rhan?

Mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol er mwyn cymryd rhan yn y cynllun:

 • Mae’n rhaid bod yn aelod CFfI
 • Mae’n rhaid i’r aelod CFfI fyw ar ddaliad sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru, lle bydd y moch yn cael eu magu
 • Mae’n rhaid bod rhwng 16 a 26 mlwydd oed
 • Yr aelod CFfI fydd y prif gyswllt a bydd yn gyfrifol am gymryd rhan yn y rhaglen ddatblygu a magu’r moch
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn newydd i faes cadw moch. Ni all yr unigolyn fod wedi cymryd rhan mewn menter foch masnachol yn flaenorol.

Telerau ac Amodau

 • Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 29 Mai 2020
 • Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan banel o feirniaid a fydd yn llunio rhestr fer. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i ddangos bod y cyfleusterau’n addas i’r cynllun busnes a gyflwynwyd.
 • Y wobr fydd pum porchell diddwyn ar gyfer pob un o’r chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf.
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr roi manylion tri gwahanol frîd/math o foch fel y nodir ar y ffurflen gais. Bydd y prosiect yn gwneud pob ymdrech i gyflenwi’r dewis brîd a nodir, ond mae’n ddibynnol ar argaeledd. Os nad yw’n bosibl i gael moch addas o’r brîd a ddewiswyd, bydd moch o’r ail neu’r trydydd dewis yn cael eu prynu.
 • Bydd pob enillydd yn derbyn mentora a chefnogaeth barhaus gan swyddogion datblygu MMC
 • Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am fagu’r moch i safonau’r diwydiant (e.e. sicrhau bod gofynion iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni). Darperir arweiniad ar hyn.
 • Bydd yr enillwyr yn gyfrifol am ddarparu bwyd ar gyfer y moch a scirhau bod y diet yn ddigonol a bod dŵr ffres ar gael ar eu cyfer bob amser.
 • Mae’n rhaid dilyn mesurau a phrotocolau bioddiogelwch llym bob amser.
 • Pe byddai’r moch yn mynd yn sâl, mae’n rhaid i’r ymgeisydd dderbyn cyngor milfeddygol ar unwaith a hysbysu ei fentor MMC.
 • Bydd yr enillwyr yn derbyn yr arian a godir drwy werthu’r moch wedi’u pesgi yn y pen draw.
 • Pwrpas y fenter hon yw darparu cyfle i gyfranogwyr ddatblygu cenfaint foch fasnachol a’u menter eu hunain. Felly, nid oes modd cadw’r moch wedi’u pesgi at eu defnydd domestig eu hunain.
 • Bydd angen i’r chwe chystadleuydd buddugol gofnodi cynnydd y perchyll a chyflwyno gwybodaeth ynglŷn â chynnydd pwysau, iechyd a chymeriant bwyd, ynghyd â lluniau, i’w mentor MMC yn fisol.
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr gymryd rhan yn y dosbarth moch byw unigryw a gynhelir yn Ffair Aeaf CAFC.
 • Yn ogystal â’r rhaglen hyfforddiant gorfodol, bydd pob ymgeisydd yn cael gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd agored a sesiynau hyfforddiant Menter Moch Cymru.
 • Mae Menter Moch Cymru yn cadw’r hawl i ymweld â’r moch ar unrhyw adeg yn ystod y gystadleuaeth ac i gymryd camau gweithredu priodol lle bo angen.
 • Mae’n rhaid i gyfranogwyr roi caniatâd i gael eu cynnwys mewn gweithgaredd Cysylltiadau Cyhoeddus ar ran y fenter.
 • Mae’n rhaid i’r aelod CFfI fyw yng Nghymru.
 • Mae’n rhaid i’r moch gael eu magu ar ddaliad sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru.

Am ragor o fanylion, e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu ffoniwch 07397 068739.