Wythnos gyda Dŵr Cymru – Cyfle i Siapio’r Dyfodol

Gaiff dau aelod CFfI’r cyfle i dreulio wythnos gyda Dŵr Cymru i ddarganfod y gwaith y meant yn ei wneud gyda ffermwyr a rheolwyr tir i amddiffyn ffynonellau dŵr yfed ledled Cymru. Yn ystod yr wythnos fe welwch sut mae dŵr yn gwneud ei ffordd o’r ffynhonnell i’r tap, ymweld â gwaith trin dŵr a chael cyfle i ddylanwadu ar eu prosiectau yn y dyfodol.

Byddwch yn treulio wythnos gyda’r Tîm Dalgylch Dŵr Yfed. Maen nhw’n gyfrifol am sicrhau bod y dŵr sy’n cael ei gymryd o’r amgylchedd o’r ansawdd gorau posib cyn iddo fynd i mewn i’w gwaith trin! Mae hyn er mwyn iddynt osgoi’r angen i ddefnyddio cemegolion ac egni ychwanegol i gael y dŵr yfed yn berffaith i’w cwsmeriaid.

Ddim yn siŵr beth yw dalgylch dŵr yfed? Dim problem! Dyma’r ardal lle mae dŵr yn cael ei gasglu gan y dirwedd naturiol. Yna mae’r dŵr hwn yn llifo i mewn i afon neu gronfa ddŵr y mae Dŵr Cymru yn tynnu ohoni.

Hoffem i chi rannu’r hyn rydych yn ei ddysgu gyda Phwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru, cwblhau blogiau gyda’n help yn ogystal â meddwl am ffyrch ychwanegol o rannu’ch profiadau.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Dŵr Cymru am roi’r cyfle hwn i ddau aelod o CFfI Cymru. Dyma gyfle gwych iddyn nhw weithio gyda Dŵr Cymru a darganfod mwy am y gwaith maen nhw’n ei wneud gyda ffermwyr a thirfeddianwyr.”

Katie Davies, Cadeirydd CFfI Cymru

Gwybodaeth Bwysig

Ydych chi’n gymwys?

I fod yn gymwys rhaid i chi;

• Fod yn 16 oed neu’n hŷn ar ddechrau’ch wythnos gyda Dŵr Cymru

• Fod yn aelod CFfI cyfredol

• Adnewyddu eich aelodaeth gyda CFfI ar gyfer y flwyddyn 2020/2021

Pryd a Ble?

Bydd eich wythnos yn cychwyn rywbryd ym mis Awst 2020 a bydd Dŵr Cymru yn cadarnhau’r lleoliad mwyaf addas yn y cam cyfweld.

Sut y gallai wneud cais?

Gwnewch gais trwy ddilyn y botwm isod i lenwi’r ffurflen gais rhwng 1 Mai 2020 a 22 Mai 2020.
Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y cyfle hwn ganol mis Mehefin naill ai ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt neu ar-lein.

“Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i weithio tuag at ddyfodol mwy gwydn a chynaliadwy i sicrhau ein bod yn amddiffyn ansawdd dŵr a’r amgylchedd ehangach. Gan mai ychydig iawn o’r tir sy’n eiddo i ni o amgylch ein hafonydd, cronfeydd dŵr a dyfroedd daear, rydym yn gweithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir i ddiogelu’r ffynonellau dŵr yfed hyn nawr ac am flynyddoedd i ddod.

“Dyma’r tro cyntaf i ni fod mewn sefyllfa i gynnig lleoliad o’r math hwn i weithio gyda ffermwyr y dyfodol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ddysgu mwy am ein gwaith a’r hyn sydd ei angen i ddarparu dŵr yfed iachus i’n cwsmeriaid. Ein gobaith yw y bydd y wybodaeth y byddent yn ei elwa yn arwain at berthnasoedd gwaith mwy clos gyda ni yn y dyfodol yn ogystal â gwell dealltwriaeth o reoli dalgylch. ”

Joanne Burford, RHEOLWR DALGYLCH DŴR CYMRU WELSH WATER