News

Gwledd Adloniant CFfI Cymru

Ail yn y Gystadleuaeth Adloniant Saesneg; CFfI Llanfyllin, Maldwyn

Roedd pobl ifanc 10-28 oed yn cynrychioli eu clybiau gyda’u doniau amrywiol ac yn diddanu cynulleidfaoedd yn ystod penwythnos Gwledd o Adloniant CFfI Cymru.

Cafwyd penwythnos llwyddiannus yn Pontio, Bangor wrth i aelodau o bob rhan o Gymru gystadlu yn rowndiau terfynol Adloniant CFfI Cymru yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i aelodau berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau gwych, offer technegol a chefnogaeth timau technoleg broffesiynol.

Ar Ddydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth, cynhaliodd y ffederasiwn eu cystadleuaeth Adloniant Saesneg, gyda saith sir wedi cystadlu am deitl Pencampwyr Cymru a chyfle i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol FfCCFfI. Dechreuodd y sesiwn gyntaf am 12yp gyda pherfformiadau ffederasiynau Maesyfed, Sir Gâr a Maldwyn. Yn dilyn egwyl, dechreuodd yr ail sesiwn am 5.30yp gyda pherfformiadau ffederasiynau Brycheiniog, Gwent, Morgannwg a Sir Benfro.

Beirniad GODA, Robert Meadows, oedd beirniad yr adran Adloniant Saesneg. Dechreuodd Robert ei yrfa fel beirniad fwy nag ugain mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae wedi beirniadu rowndiau terfynol cystadlaethau Drama Llawn Hyd ac Un Act Prydain ac Iwerddon ac wedi cael y fraint o weithio i dros gant o wyliau theatr ar draws y DU. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr, ar ôl bod yn ymwneud ag ysgrifennu a chynhyrchu llawer o ddramâu safle-benodol ar gyfer y Loteri Treftadaeth yn ogystal â chael gwaith a gynhyrchwyd gan grwpiau amatur proffesiynol. Am flynyddoedd lawer roedd ganddo ei gwmni llofruddiaeth dirgelwch ei hun ac felly mae wedi mwynhau torriad a’r gwthiad o lwyfannu dramâu. Gan dynnu ar y profiad o addysgu ac arholi drama mewn ysgolion a phrifysgolion hyd at 2000, aeth Robert ymlaen i weithio fel prif siaradwr ar greadigrwydd a dysgu celfyddydol i Gynghorau Celfyddydau ledled y DU a thramor. Mae’n parhau – yn achlysurol iawn, y dyddiau hyn – i gynnig cymorth datblygu busnes i sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.

Cyn y digwyddiad, dywedodd Robert wrth CFfI Cymru; “Rwyf wastad wedi mwynhau Cystadlaethau’r Ffermwyr Ifanc. Mae yna angerdd ac egni sy’n anodd ei guro, ac rydw i wedi gweld gwaith trawiadol iawn mewn cystadlaethau – gan gynnwys ysgrifennu newydd – dros y blynyddoedd. Bydd yn anodd dod o hyd i gynulleidfa fwy cefnogol a brwdfrydig. Edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad eleni.”

Daeth diwrnod cyntaf y wledd i ben gyda seremoni wobrwyo ar gyfer yr adran Saesneg. Lle dyfarnwyd tlws y berfformwraig fwyaf addawol i Rhian Hughes, CFfI Llanymddyfri, Sir Gâr a chyflwynwyd tlws y perfformiwr gwrywaidd mwyaf addawol i Samuel Powell, CFfI Erwood, Brycheiniog. Yn derbyn gwobr Paul Elkington Productions am gyflawniad technegol oedd CFfI Wick, Morgannwg. Yn olaf, aeth Tlws E G H Trumper am y perfformiad gorau i CFfI Erwood, Brycheiniog.

Mae’r canlyniadau terfynol fel y ganlyn;

7fed CFfI Y Fenni, Gwent

6ed CFfI Wick, Morgannwg

5ed CFfI Rhosgoch, Radnor

=3ydd CFfI Keyston, Sir Benfro

=3ydd CFfI Llanymddyfri, Sir Gâr

2il CFfI Llanfyllin, Maldwyn

1af CFfI Erwood, Brycheiniog

Bydd CFfI Llanfyllin a CFfI Erwood yn mynd ymlaen i Leamington Spa ar yr 22ain o Ebrill 2023 i gystadlu yn rownd derfynol Adloniant Saesneg FfCCFfI.

Enillwyr Cystadleuaeth Adloniant Saesneg CFfI Cymru; CFfI Erwood, Brycheiniog

i Leamington Spa ar yr 22ain o Ebrill 2023 i gystadlu yn rownd derfynol Adloniant Saesneg FfCCFfI.

Parhaodd y wledd, prynhawn Sul y 5ed o Fawrth gyda phump Adloniant Cymraeg. Dechreuodd y sesiwn am 2pm gydag aelodau o ffederasiynau Sir Benfro, Maldwyn, Sir Gâr, Ceredigion ac Ynys Môn ar y llwyfan.

Yn yr Adran Gymraeg croesawyd Myfanwy Alexander a ymunodd â ni o Faldwyn, i feirniadu. Mae Myfanwy wedi ysgrifennu ystod eang o bethau, gan gynnwys ar gyfer rhaglenni radio a theledu a’i chyfres o nofelau ffuglen. Bydd y bumed nofel yn y gyfres yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru eleni. Mae hi hefyd wedi gweithio ym myd drama gymunedol, yn enwedig gyda’r Mudiad CFfI sy’n helpu i ddatblygu ei llygad am gomedi: enillodd wobr Sony am ddychan. Mae Myfanwy yn fam i chwech o ferched sydd i gyd wedi elwa ar y cyfleoedd a ddarperir gan y CFfI.

Yn ystod seremoni wobrwyo’r gystadleuaeth Adloniant Iaith Gymraeg, dyfarnwyd tlws y berfformwraig fwyaf addawol i Sulwen Richards, Sir Gaerfyrddin a chyflwynwyd tlws y berfformiwr gwrywaidd mwyaf addawol i Ilan Jones, Maldwyn. Yn derbyn gwobr Paul Elkington Productions am gyflawniad technegol roedd CFfI Pontsian, Ceredigion. Yn olaf, aeth Tlws Coffa Buddug James am y perfformiad gorau i CFfI Dyffryn Cothi, Sir Gâr. Daeth y penwythnos o Adloniant i ben gyda safleoedd terfynol yr adran Gymraeg fel a ganlyn;

5ed CFfI Bodedern, Ynys Môn

4ydd CFfI Hermon, Sir Benfro

3ydd CFfI Bro Ddyfi, Maldwyn

2il CFfI Pontsian, Ceredigion

1af CFfI Dyffryn Cothi, Sir Gâr

Enillwyr Cystadleuaeth Adloniant Cymraeg; CFfI Dyffryn Cothi, Sir Gar

Hefyd yn ystod penwythnos y Gwledd Adloniant, cynhaliwyd ein cystadlaethau blynyddol i aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn a chyhoeddwyd canlyniad y wobr fawreddog ar y llwyfan.

Ar ôl trafodaeth drylwyr gan y panel o feirniaid; Anwen Orrells, Jan Lloyd ac Iestyn Pritchard, Elain o Feirionnydd a dderbyniodd wobr Aelod Iau’r flwyddyn.

Roedd y panel beirniaid y gystadleuaeth aelod Hŷn y flwyddyn yn cynnwys: Bethan Wyn Williams, Sioned Edwards a Rhiannon Dafydd. Gwnaeth yr holl aelodau oedd yn cystadlu argraff fawr ar y beirniaid, ond i Endaf Griffiths, Ceredigion gyflwynwyd Gwobr Aelod Hŷn y Flwyddyn.

Chwith: Endaf Griffiths, Ceredigion, Aelod Hŷn y Flwyddyn CFfI Cymru. Ar y dde: Elain, Meirionnydd, Aelod Iau y Flwyddyn CFfI Cymru

Hoffai CFfI Cymru ddiolch yn fawr iawn i’r Beirniaid, stiwardiaid, aelodau a chefnogwyr a wnaeth wneud y digwyddiad mor llwyddiannus ag y bu. Hoffem hefyd gydnabod yn ddiolchgar, ein noddwyr; Wynnstay, noddwyr Gwledd Adloniant CFfI Cymru, Kuhn, noddwyr y gwobrau adloniant Saesneg a JCP Solicitors am noddi cystadlaethau aelod y flwyddyn.