Ebrill 2023

CFfI Llanbrynmair & Carno, Maldwyn

Enw y Clwb:

CFfI Llanbrynmair & Carno, Maldwyn

Nifer o Aelodau:

33

Lle Rydych chi’n Cyfarfod:

Canolfan Gymunedol Carno / Ysgol Gynradd Llanbrynmair

Disgrifiwch eich Clwb mewn 3 gair:

Ifanc, Brwdfrydig ac Optimistaidd

Hoff Weithgaredd Noson Clwb:

Pêl-droed Swigod – Wedi’i gynnal yng Ngharno ar y cae pêl-droed yn yr haf, roedd yr aelodau’n meddwl ei fod yn llawer o hwyl!

Taith Fferm Wynt Carno – Addysgwyd yr aelodau am ei fferm wynt leol, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dau gam ac yna cawsant gyfle i fynd i mewn i un!

Noson Pizza a Chwis – Gwnaeth yr aelodau amrywiaeth o pizzas diddorol a’u bwyta wrth wneud y cwis!

Cyflawniadau Codi Arian:

Cododd golchiad ceir blynyddol y clwb ym mis Medi £420.

Cododd noson bingo, a gynhaliwyd ym mis Ionawr, £420 i Sefydliad DPJ.

Cododd cinio Clwb CFfI Llanbrynmair & Carno £1100 eleni.

Gweithio o fewn y Gymuned:

Mae’r Clwb yn trefnu gweithgareddau yn Sioe Llanbrynmair a Sioe Carno bob blwyddyn. Y llynedd, fe drefnon nhw chwaraeon yn sioe Carno a chystadleuaeth taflu wyau yn Sioe Llanbrynmair.

Hoff gystadlaethau:

Bu’r Clwb yn cystadlu yn y cystadlaethau Diwrnod Gwaith Maes, Eisteddfod, Barnu Stoc, Siarad Cyhoeddus a Rali yn flynyddol. Maen nhw wir yn mwynhau cystadlu yn Rali’r sir lle mae eu haelodau’n cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau megis gosod blodau, dawnsio a chneifio cyflym.

Sut ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg:

Yn ystod cyfarfodydd, trafodir materion yn Gymraeg a Saesneg, gan fod mwyafrif yr aelodau yn siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf. Fodd bynnag, mae rhai aelodau yn dysgu Cymraeg ac felly rydym yn sicrhau ein bod yn gynhwysol a bod pawb yn deall.

Ffeithiau Hwyl:

Eleni, cynhaliodd y clwb eu Cinio a Dawns Clwb cyntaf ers chwe blynedd, gyda chyfanswm o 96 yn mynychu’r pryd!

Lluniau: