Cyfleoedd Swyddi Cyfredol

Rheolwr prosiect ffermwyr ifanc

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro

Cyflog:  Tua £10 – 12,000 am 2.5 diwrnod yr wythnos

Mae hwn yn rôl tymor penodol  am gyfnod o 3 blynedd ar y mwyaf.

Elusen yw tir Dewi sy’n darparu llinell gymorth a gwasanaeth cymorth i ffermwyr mewn argyfwng ar draws Gorllewin Cymru.  Mae’r gwasanaethau  yn cael eu darparu gan dîm o wirfoddolwyr.  Rydym wedi bod yn gweithredu ers 4 blynedd ac yn tyfu’n gyflym.  Rydym bellach yn ymestyn ein gweithgareddau mewn tair sir- Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro gyda phrosiect sydd wedi’i anelu’n benodol at weithio gyda rhwydwaith y CFfI ac yn recriwtio rheolwr prosiect i arwain y gweithgaredd hwn.

Y Rôl

Syniad y prosiect yw creu newid mewn agweddau yn y gymuned ffermio sydd yn  gofyn am help.  Ers blynyddoedd, mae ffermwyr wedi bod yn gyndyn o wneud hynny.  Bydd y rheolwr prosiect yn annog ffermwyr ifanc i edrych ar y rhesymau am hyn ac i fynd i’r afael arnynt fel bod cenedlaethau o ffermwyr y dyfodol yn fwy parod i ofyn am HELP, yn fwy abl i adnabod yr angen am HELP mewn eraill, i annog eraill i ofyn am HELP a hyd yn oed i roi HELP i eraill fel rhan o’r ateb.

Byddwch yn cyflawni hyn drwy weithio’n bennaf gyda’r rhwydwaith CFfI sy’n bodoli’n barod yn yr ardal gan gynnwys y tair Swyddfa trefnu sirol, sydd i gyd yn cefnogi’r rôl.  Byddwch yn defnyddio creadigrwydd ac ymrwymiad aelodau’r clwb i helpu i gynllunio ffyrdd o gyflawni nodau’r prosiect a’u cefnogi wrth rannu syniadau ar draws y rhanbarthau a chlybiau er mwyn creu’r effaith fwyaf posibl.

Byddwch hefyd yn monitro’r gweithgaredd, yn asesu yr effaith a, gobeithio, yn medru creu etifeddiaeth barhaol o agweddau ac ymddygiadau sydd wedi newid.

Yr Ymgeisydd

Byddwch:

• O gefndir ffermio ac yn ôl pob tebyg Aelod neu gyn-aelod o CFfI.

• Yn gyfarwydd â sut mae clybiau CFfI yn gweithredu.

•  yn hapus i arwain  gweithgareddau gyda  natur argyhoeddedig o gael pobl eraill i ymuno i mewn.

•  yn gallu annog creugarwch eraill  i ddefnyddio sgiliau sylfaenol er mwyn dwyn  y prosiectau’n fyw.

• yn hyderus wrth siarad â grwpiau ac arwain gweithgareddau.    

• Yn gallu teithio ar draws y rhanbarth ac yn hapus i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl yr angen er mwyn cael  clybiau ac aelodau i gymryd rhan.

Cyflog

Mae hon yn rôl ran-amser o 20 awr yr wythnos. Mae gan y rôl uchafswm o 3 blynedd o’r cychwyn. Yn gyfnewid am eich ymrwymiad rydym yn cynnig cyflog o £ 10 – 12,000 y flwyddyn. Yn ogystal, mae cynllun pensiwn cyfranddaliad ac ad-delir costau teithio.

I Ymgeisio

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol at gareth@tirdewi.co.uk. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na chânt eu hateb yn y ddogfen hon, ffoniwch 01348 837600.