Gyda CFfI Cymru

With Wales YFC

Sesiynau CFfI

YFC Sessions

Mae CFfI Cymru’n gyffrous i gyhoeddi y byddwn yn cychwyn amryw o sesiynau blas YN RHAD AC AM DDIM i aelodau’r mudiad.

Mae’r sesiynau yma wedi eu creu er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i aelodau. Oherwydd ni fedrwn gwrdd yn gymdeithasol ar nosweithiau clwb – pam ddim cymdeithasu’n rhithiol a dysgu sgil newydd ar yr un pryd trwy sesiwn CFfI (neu ddau)?

Wales YFC is excited to announce that we will be hosting a variety of taster sessions FREE OF CHARGE to all of our members.

The YFC sessions are designed to give members a little something extra for their membership this year. As we cannot meet physically for a club night – why not socialise with friends virtually and learn a new skill at the same time, by taking part in a YFC session (or two)?


Sut i gymryd rhan?

  1. Cymrwch gipolwg ar y sesiynau sydd ar gael isod
  2. Cofrestra ar y sesiwn / sesiynau trwy glicio ar y lluniau
  3. Byddwn yn danfon y linc a’r cyfrinair draw atat 48 awr cyn i’r sesiwn gychwyn

How to take part?

  1. Take a look at the sessions listed below
  2. Register for the session(s) by clicking on the images
  3. We will send the link and the passcode for you to access the session 48 hours before it takes place

Ebrill | April

Addurno Cacen | Cake Decorating

Wrth i bawb arbrofi dros y cyfnod clo, mae pobi wedi dod yn hobi poblogaidd iawn yn ddiweddar. Felly beth am adeiladu ar eich sgiliau pobi a rhyfeddi deulu a ffrindiau, trwy ymuno â’r sesiwn addurno cacennau hon dan arweiniad cadarn Llinos Foulkes?

Iaith y sesiwn: Dwyieithog

Nodwch ddyddiad newydd

Nos Iau, 29ain o Ebrill am 7:00yh

Gohebydd Lleol | Local Reporter

Beth sy’n gwneud stori dda? Pa straeon sydd o ddiddordeb i bobl? Sut allwch chi ddefnyddio’r cyfryngau a’ch cysylltiadau i roi eich clwb lleol ar y map? Dyma rai o’r cwestiynau bydd Lowri Jones yn ateb yn ystod y sesiwn anffurfiol ac ysgafn yma.

Iaith y sesiwn : Cymraeg (Mae sesiwn Saesneg wedi’i drefnu ar gyfer dyddiad hwyrach).

Nodwch ddyddiad newydd

Nos Fawrth, 27ain o Ebrill am 7:00yh


Mai | May

Gyrfaoedd Llaeth Seland Newydd | New Zealand Dairy Careers

Ydy COVID-19 wedi achosi ichi ail-werthuso’r flwyddyn nesaf? Ydy? Felly, pam ddim mynd amdani, a mentro i Seland Newydd i brofi antur, bod yn rhan o’u diwydiant llaeth ac ennill arian tra yno?

Mae’r tîm yn NZ Dairy Careers yn chwilio am bobl ifanc rhwng 18 a 30, sy’n angerddol am weithio yn y diwydiant llaeth, i ymuno â nhw unwaith y bydd y border yn ailagor. Felly beth am ymuno â’n sesiwn i weld ai dyma’r cyfle i ti!

Iaith y sesiwn: Saesneg

Gohebydd Lleol | Local Reporter

Beth sy’n gwneud stori dda? Pa straeon sydd o ddiddordeb i bobl? Sut allwch chi ddefnyddio’r cyfryngau a’ch cysylltiadau i roi eich clwb lleol ar y map? Dyma rai o’r cwestiynau bydd Daniel Johnson yn ateb yn ystod y sesiwn anffurfiol ac ysgafn yma.

Iaith y sesiwn : Saesneg

Arloesi mewn Amaethyddiaeth a Ffermio heb ddwylo | Innovation in Agriculture & Hands Free Farming

Yn y sgwrs hon, bydd Kit Franklin yn tynnu sylw at y cynnydd a wnaed ar ei brosiect ymchwil ei hun y Hands Free Farm, y cyntaf yn y byd i geisio ffermio’n gyfan gwbl gyda systemau awtomataidd. Yn ogystal â chrynodeb o ddatblygiadau robotiaid amaethyddol o bob cwr o’r byd.

Iaith y sesiwn: Saesneg

Gweithdy Drama | Drama Workshop

Wyt ti wedi methu fod ar y llwyfan yn perfformio gyda’th glwb yn ddiweddar?

Efallai dy fod yn methu ar hwyl y panto a’r “Panto-Dame”?

Wel beth am roi cynnig i’n gweithdy drama i’th gael yn ôl yn hwyl ac ysbryd fod ar y llwyfan yn perfformio?

Meeting ID: 955 4251 2131

Passcode: 597208

Iaith y sesiwn: Dwyieithog

Newid Hinsawdd | Climate Change

Nid oes dadl bellach – newid yn yr hinsawdd yw un o faterion mwyaf ein hamser. Sut ydyn ni’n gwybod? A beth fydd yr effeithiau ar hinsawdd y DU a’r canlyniadau i amaethyddiaeth y DU? Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r cwestiynau hyn, yn cyflwyno’r wyddoniaeth y mae’r wybodaeth hon yn seiliedig arni, ac yn dangos cipolwg i chi ar sut y gall y dyfodol fod os byddwn yn parhau â “busnes fel arfer”, ac nid yw’n bert!

Iaith y sesiwn: Saesneg


Mehefin | June

Colur Theatrig | Theatrical Makeup

Ar ôl gweithdy drama’r mis diwethaf, rwyt ti’n teimlo’n gyffrous ar gyfer cystadlaethau actio CFfI sydd ar ddod. Ac yn edrych ymlaen at fod yn ôl ar y llwyfan yn gwneud yr hyn rwyt ti’n ei wneud orau.

Ond medru di perfformio ar dy orau os nad wyt yn edrych y rhan?

Wel gennym ni’r ateb! Ymuna â’n Sesiwn Colur Theatrig yn nwylo’r talentog Emma Locke. Wedi’r sesiwn byddi di’n barod i gamu ymlaen i’r llwyfan a disgleirio – felly cofia ymuno â ni!

Iaith y sesiwn: Saesneg

Bydd hi’n Beiriannydd | She will be an Engineer

Ceir sesiwn yma ei redeg gan fyfyriwr peirianneg fenywaidd ym Mhrifysgol Harper Adams, Anita Woolf. Bydd Anita yn trafod y pethau allweddol y mae wedi dysgu ar ei chwrs, yn ogystal â rhywfaint o ffeithiau ysgafn am raddau peirianneg a gyrfaoedd.

Iaith y sesiwn: Saesneg

Colur gyda’r Nos | Evening Makeup

Gyda chyfyngiadau’n dechrau lleddfu, a chyfle bellach i ni adael y tŷ yn amlach nawr yw’r amser i wisgo fyny ar gyfer unrhyw achlysur. Ond wedi blwyddyn o fod mewn ag allan o gyfyngiadau clo, ydych chi’n cofio sut i roi eich colur ymlaen?

Ymunwch gyda ni, wrth i Emma rhannu tipiau ymarferol gennym ar sut i wneud ein colur yn barod ar gyfer unrhyw achlysur.

Iaith y sesiwn: Saesneg

Bywyd fel Syrfëwr Siartredig Gwledig | Life as a Rural Chartered Surveyor

Tyfu dy ddyfodol… Gall gyrfa mewn Arolygu Siartredig Gwledig gynnig ystod enfawr o dasgau a chyffro bob dydd. Ymunwch â’r darlithydd Andy Black i glywed yr hyn y mae rhai gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, graddedigion a myfyrwyr wedi bod yn ei wneud fel Syrfëwr Siartredig Gwledig.

Iaith y sesiwn: Saesneg


Dweud eich dweud | Have your say

Beth hoffech chi weld?

Pam ddim lleisio eich barn trwy adael i ni wybod beth hoffech chi weld nesaf – a gwneuth tîm CFfI ei gorau i wneud eich dymuniad yn realiti (o fewn rheswm!).

What would you like to see?

Why not have your say, and let us know what you’d like to see – and let the YFC team make your wish a reality (within reason!).


Am gymryd yr awenau?

Cysylltwch gyda ni gyda’r manylion o’r sesiwn hoffech chi gynnal.

Want to take the lead?

Send us a message giving details of the type of session you would like to host.


Ddim yn aelod o CFfI? | Not a YFC Member?

Paid â phoeni – mae yna dal gyfle i ymuno a chlwb CFfI yn dy ardal leol. Clicia ar y map (dde) i weld pa glwb medru’r ymuno â.

Don’t worry – there’s still time to join a YFC club in your local area. Click on the map (right) to join a club near you.