Manylion / Details

Adran / Section

Cyflwyno her / Submit challenge entry

Uwch lwythwch eich cais ar gyfer yr her isod.
Upload your entry for the challenge below.
Os yw'ch ffeil yn rhy fawr dilynnwch y linc sydd ar y dudalen ar ôl cwblhau'r ffurflen er mwyn ei yrru draw ar Dropbox.
If your file is to big please complete the form and then send using the link at the successful completion page to send via Dropbox.
Diolch am gymryd rhan! Thank you for taking part!

File name:

File size:

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cadarnhau eich bod wedi dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch wrth gymryd rhan yn yr heriau hyn. Trwy wirio'r blwch rydych chi wedi darllen ac yn cytuno â'n Telerau ac Amodau a'n Polisi Preifatrwydd. By checking the box you confirm that you have followed healthy and safety regulations while taking part in these challenges. By checking the box you have read and agree with our Terms & Conditions and Privacy Policy.

By checking the box you agree to receive more information about our services, news, and offers