Newyddion

FIDEOS, CWADS, MOCH A GWOBR £1,000! FFAIR AEAF CFFI CYMRU 2020

Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a thalent yn eu meysydd cystadleuol ond eu gallu technolegol.

Ddydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1af Rhagfyr, daeth ceisiadau o bob un o 12 ffederasiwn sirol Cymru ynghyd ar draws Facebook ac Instagram fel rhan o ddathliadau Ffair Aeaf eleni gyda CFfI Brycheiniog yn dod i’r brig, gan ennill y digwyddiad deuddydd.

O feirniadu stoc dros Zoom i gyflwyno arddangosfeydd gosod gwrychoedd wedi’u recordio ymlaen llaw, dangosodd aelodau CFfI Cymru nad yw’r gobaith anochel o ychydig o brobelau technolegol yn eu ffaelu.

Wrth sôn am y gystadleuaeth i greu ganolbwynt bwrdd ar gyfer y Nadolig, canmolodd y beirniad Non Thorne bob un o’r 11 cystadleuydd ar eu sgiliau recordio fideo a golygu gan nodi bod “cyfran fawr o’r marciau wedi’u dyrannu i’r clip fideo yn dangos y canolbwynt  bwrdd yr oedd y cystadleuydd wedi’i greu. Gallaf weld arddangoswyr celf blodau yn y dyfodol ymhlith y fideos hyn, nid yw bob amser yn hawdd siarad a threfnu ar yr un pryd mor dda. “

Gydag adborth fel hyn, mae’n bosibl y byddwn yn gweld y seren YouTube mawr nesaf yn ymddangos o blith rhengoedd CFfI Cymru!

Heriwyd yr aelodau hefyd i roi eu sgiliau golygu fideo ar brawf fel rhan o Her ATV eleni. Er mwyn bod â’r cyfle i  ennill beic cwad newydd sbon am flwyddyn, trwy garedigrwydd Quad Bikes Wales, cafodd y cystadleuwyr y dasg o greu hysbyseb un munud yn hyrwyddo diogelwch ATV ar y fferm.

Dewi Davies, CFfI Ceredigion oedd yr aelod lwcus i fagio set o olwynion newydd iddo’i hun ar ôl sgorio marciau llawn ar y Cwis Diogelwch ATV. Hefyd yn derbyn helmed newydd ar gyfer eu hymdrechion yn yr ail a’r trydydd safle mae Harri Griffiths, CFfI Maldwyn a Jack a Harry Thomas, CFfI Morgannwg.

Hefyd wedi’i ddatgan yn ystod y digwyddiad deuddydd ar-lein oedd enillydd Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru gwerth £1,000 mewn cydweithrediad â Chwmni Anrhydeddus Lifrai  Cymru. Cyhoeddwyd mai Ethan Williams, CFfI Llantristant o Forgannwg oedd yr ymgeisydd buddugol a ddewiswyd o restr fer gystadleuol o 10 ymgeisydd ar ôl creu argraff ar y beirniaid gyda’i gynlluniau a’i gyflwyniad manwl i sefydlu cigyddiaeth ar y fferm deuluol mae ef a’i frawd yn ei rhedeg.

Wrth ddyfarnu Ethan fel enillydd bwrsariaeth 2020 trwy gyflwyniad Zoom, siaradodd Meistr Cwmni Lifrai Cymru, Peter Coleman am eu tasg i “feithrin talent newydd” a chanmolodd Ethan fel “enillydd rhagorol”.

Enwyd ffermwr ifanc o Geredigion, Teleri Evans, yn enillydd gystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a  CffI Cymru 2020 yn dilyn gystadleuaeth frwd.

Mae’r gystadleuaeth yn fenter ar y cyd flynyddol rhwng CFfI Cymru a Menter Moch Cymru a’i nod yw annog y genhedlaeth nesaf o geidwaid moch a chael ffermwyr i feddwl am foch fel opsiwn arallgyfeirio hyfyw.

Ar ôl myfyrio, dywedodd Cadeirydd Is-bwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru, Katie Court:

“Daeth ffair aeaf eleni â heriau newydd inni fel mudiad ond unwaith eto disgleiriodd talent ein haelodau! Hoffwn ddiolch i Wynnstay (Agri Supplies Ltd.) am gefnogi’r digwyddiad. Os gwnaethoch fethu unrhyw gystaleuaeth neu os hoffech edrych yn ôl ar y cystadlaethau, edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. ”