Newyddion

Ffair Aeaf Rithiol CFfI Cymru 2020

Bydd Ffair Aeaf flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei blaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad. 

Yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 30 Dachwedd ac dydd Mawrth 1 Rhagfyr bydd ceisiadau  aelodau CFfI Cymru o bob un o’r 12 ffederasiwn sirol yn dod at ei gilydd i gael ei ymddangos yn y Ffair Aeaf CFfI flynyddol Cymru 2020.  

Ddim eisiau siomi, er gwaethaf gorfod coladu rhaglen a oedd yn addas ar gyfer rhith-gystadlaethau a wnaed yn haws oherwydd llwyddiant y Sioe Frenhinol Rithiol ym mis Gorffennaf, rydym wedi gallu cynnal rhaglen debyg o gystadlaethau ar sail rithiol. Mae hyn yn cynnwys beirniadu stoc .

Yn hytrach na ymgynnull yn yr oerfel mewn cotiau gwyn yn siediau ar faes y sioe frenhinol Cymru, death aelodau hyn ac iau CFfI Cymru  at ei gilydd dros Zoom ar ddydd Sul 22 Tachwedd o gynhesrwydd a chysur eu cartrefi eu hunain i gystadlu mewn wyth gwahanol cystadleuaeth beirniadu stoc .

Mae’r gystadleuaeth ‘Ar eich Marciau, Barod, Coginiwch’  yn nodwedd newydd yn y rhaglen ar gyfer y flwyddyn hon a heriwyd gystadleuwyr i greu rysáit yn 40 munud yn dilyn arddangosiad gan y beirniad dros Zoom. Ni fydd gan gystadleuwyr unrhyw fewnwelediad blaenorol i’r amodau coginio ar wahân i restr gynhwysion ac offer a dderbyniwyd cyn y digwyddiad. Cystadlaethau eraill yn cynnwys arddunio boncyff Nadolig a chacennau bach, creu addurniadau bwrdd allan o blodau a gosod gwrychoedd.  

Hefyd i’w gyhoeddi fel rhan o’r trefn digwyddiadau fydd enillydd Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI  Cymru gwerth £ 1,000 mewn cydweithrediad â Chwmni Lifrau Cymru. Byddwn hefyd yn datgan enillydd yr Her ATV diweddar rhoddwyd y cyfle i aelodau’r ennill y defnydd o feic cwad newydd sbon am flwyddyn, diolch i Quad Bikes Wales.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Katie Court, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru:

“Er efallai nad Ffair Aeaf arferol ydyw eleni  yn Lanfair-ym –Muallt mae aelodau CFfI Cymru dal wedi darparu cofnodion o safon ragorol i ni! Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cystadlu – edrychaf ymlaen at rannu’r holl ganlyniadau gyda chi ar draws cyfryngau cymdeithasol CFfI Cymru ddydd Llun a dydd Mawrth ‘

Yn garedig, noddwr y digwyddiad eleni yw Wynnstay ( Agricultural Supplies) Ltd. Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Gareth Davies:

“Yn Wynnstay rydym yn falch iawn o fod yn noddi Ffair Aeaf Rithiol 2020  CFfI Cymru. Er bod y sector cig coch yn gryf ar hyn o bryd, mae llwybr y dyfodol yn ansicr ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gwybod y bydd y gofynion ar ein ffermwyr yn y dyfodol yn gymysgedd o sgiliau hwsmonaeth, technegol a rheoli busnes traddodiadol a rhai sydd newydd eu caffael. Felly, rydym ni yn Wynnstay yn credu ei bod yn hanfodol bwysig cefnogi’r genhedlaeth nesaf o unigolion sy’n dod i mewn i’r diwydiant amaeth, ac mae ein cefnogaeth o CFfI Cymru yn un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn.

Rydym yn dymuno pob lwc i aelodau CFfI ar draws yr amrywiol gystadlaethau, ac rydym yn mawr obeithio eich gweld yn bersonol yn Ffair Aeaf Cymru 2021. ”

Caiff canlyniadau eu rhyddhau ar dudalen canlyniadau gwefan CFfI Cymru https://cffi.cymru/category/canlyniadau-cy/yn dechrau am 5:30 y.h  nos Lun a nos Fawrth yn dilyn rhyddhad o ceisiadau drwy gydol y dydd ar drawsr pedwar o ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Facebook: CFfI Cymru Cymru

Twitter: @CFfI Cymru @Wales YFC 

Instagram: @ cfficymru_walesyfc1

Snapchat: cfficymru-yfc