Dod o hyd i gymorth

Wedi ei gynnwys ar y dudalen hon mae cymorth yn ymwneud ag iechyd meddwl a gwybodaeth er mwyn helpu’r rhai bregus neu’r rheini sydd yn hunan-ynysu ddod o hyd i gymorth o fewn ein cymunedau.

Cymorth Iechyd Meddwl

Ynghanol y cyfnod ansicr ac anodd hwn gall llawer ohonom deimlo ein bod llawer mwy bregus. Os ydych chi’n teimlo eich bod yn dioddef o iechyd meddwl gwael, neu os ydych yn adnabod unrhyw un sydd yn dioddef, darllenwch y wybodaeth isod er mwyn dod o hyd i’r cymorth gorau i chi.

The DPJ Foundation

Elusen iechyd meddwl sy’n cefnogi’r rhai yn y maes amaethyddiaeth. Maent yn cynnig hyfforddiant iechyd meddwl, cwnsela wedi’i ariannu’n llawn a llinell gymorth 24/7.

Tir Dewi

Rhywun i siarad â – Gall ffermwyr yn aml yn teimlo’n ynysig. Pan fyddwch yn cael problemau y gall teimlad o unigedd yn tyfu hyd nes y byddwch yn teimlo bod gennych unrhyw le i droi. Gallwch droi atom ni.

Ein rhif ffôn sydd am ddim ar gael rhwng 07.00 a 22.00 bob dydd a bydd yn cael ei hateb gan rywun sy’n barod i rannu eich problemau, beth bynnag ydynt, waeth pa mor fawr neu fach.

Nid ydym yn honni i gael yr ateb i bopeth ond yn aml sgwrs yw’r cam cyntaf i ateb.

Gallwn helpu datod eich problemau, yn eich helpu i flaenoriaethu, ac yna, rydym yn gobeithio hyd yn oed yn helpu i’w datrys.

Os oes angen mwy o help, mae gennym rwydwaith cryf o arbenigwyr o bob rhan o agweddau ar ffermio pwy y gallwch chi ac rydym yn troi at. Byddwn yn gwneud y cyflwyniadau ac yn aros gyda chi am gymaint o amser ag y dymunwch i ni fod yn rhan.

Gallwn weithredu fel eiriolwr, eich cefnogi i gyfathrebu â’r rhai sy’n rhan o’ch problemau a hyd yn oed i chi fynd ar gyfarfodydd pe gallai helpu. Gallai hyn gynnwys cyflenwyr, cwsmeriaid, banciau, cwmnïau cyllid neu ymgynghorwyr.

Ein nod yw eich helpu chi i weld y ffordd orau ymlaen i chi ac i’ch cefnogi i gymryd y camau cywir i gyrraedd yno.

FCN Cymru

Mae gennym rwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr ledled Cymru a Lloegr, y mae llawer ohonynt yn ymwneud â ffermio, neu sydd â chysylltiadau agos ag amaethyddiaeth, ac felly mae ganddynt ddealltwriaeth wych o’r materion y mae ffermwyr, gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio yn eu hwynebu’n rheolaidd. Mae ein gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, fugeiliol ac ymarferol am ddim i unrhyw un sy’n ceisio cymorth, pa waeth a yw’r mater yn bersonol neu’n gysylltiedig â’r busnes.

Yn ogystal â grwpiau lleol o wirfoddolwyr, mae FCN yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol ac e-gymorth gyfrinachol sydd ar agor bob dydd o’r flwyddyn rhwng 7 yb -11 yp.

Bydd ein gwirfoddolwyr yn “cerdded gyda” unrhyw un sy’n ceisio cefnogaeth ac yn eu helpu i ddod o hyd i ffordd gadarnhaol trwy eu problemau – cyhyd ag y mae ei angen.

Rydym wedi helpu miloedd o bobl i ddelio ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys anawsterau ariannol, clefyd anifeiliaid, iechyd meddwl ac anghydfodau teuluol.

Samaritans Cymru

Gwasanaeth llinell gymorth yw’r Samaritans sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Ei nod yw gweithio gyda phobl i greu lle diogel lle gallan nhw siarad am yr hyn sy’n digwydd a sut maen nhw’n teimlo, a’u helpu i ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen. Mae gwirfoddolwyr y Samaritans yn bobl gyffredin o bob cefndir sy’n deall bod yna bethau weithiau na allwch chi siarad amdanyn nhw gyda’r bobl o’ch cwmpas ac, yn aml iawn, gydag ychydig o amser a lle, y gall pobl ddod o hyd i’w hateb eu hunain ynddyn nhw eu hunain.

C.A.L.L.

Mae’n cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth / llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. Gall unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu am iechyd meddwl perthynas neu ffrind gael mynediad i’r gwasanaeth. Mae’r llinell gymorth C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol.

Mae Llinell Gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth negeseuon testun Iechyd Meddwl sy’n caniatáu i bobl gael gafael ar gymorth a gwybodaeth trwy neges destun o’u ffôn symudol.

Cymorth yn y gymuned

Yn ystod yr amser ansicr ac anodd hwn braf yw gweld clybiau CFfI yn cynnig cymorth i’r rheini sydd ei angen.

Os yr ydych mewn angen neu yn hunan-ynysu, cymerwch olwg isod er mwyn dod o hyd i’r Clwb Ffermwyr Ifanc agosaf sy’n cynnig cymorth.

“Diolch i’r holl glybiau sy’ eisoes wedi cynnig cefnogi eu ardaloedd lleol yn ystod y cyfnod yma. Prif fudiad ieuenctid Cymru heb os nac oni bai.”

RHYDIAN MASON