Mawrth 2023

CFfI Llangadog, Sir Gâr

Enw y Clwb:

CFfI Llangadog, Sir Gâr

Nifer o Aelodau

47

Lle Rydych chi’n Cyfarfod:

Clwb Rygbi Llangadog

Disgrifiwch eich Clwb mewn 3 gair:

Gweithgar, Cyfeillgar a un teulu

Hoff Weithgaredd Noson Clwb:

 • Noson ‘Ar goll mewn bws’ – cau llenni ffenestri’r bws a chael ein gadael rhywle anghysbell
  a gorfod darganfod y ffordd nol ar droed
 • Parti Nadolig – hwyl a sbri, digon o gemau dwl

Cyflawniadau Codi Arian:

 • Taith dractorau a wnaeth godi £1813 I Junior Drovers Rugby Llanymddyfri er cof am Mr.
  Arwel Davies (Ad-Clad)
 • Pwyllgor Apel Eisteddfod yr Urdd Sir Gar 2023 – £725
 • Elusen Arch Noa – £130 ar ol i ferch fach cyn aelod gael triniaeth yno.
 • £1265.82 tuag at Uned Chemotherapi Ysbyty Glangwili er cof am Mr. Chris Davies,
  Cwmcowddi, tad un o’n haelodau.

Gweithio o fewn y Gymuned:

 • Cynnal Sioe C.Ff.I Llangadog yn flynyddol.
 • Cynorthwyo yn ystod Treialon Cwn Defaid Llangadog
 • Mynd o gwmpas yr ardal i ganu carolau yn flynyddol.
 • Cynnal cwrdd diolchgarwch blynyddol a rhoi bwyd i fanciau bwyd lleol.
 • Codi arian a Hybu Eisteddfod yr Urdd yn dod i Llanymddyfri yn 2023.

Hoff gystadlaethau:

 • Mae pawb yn mwynhau pob mathau o gystadlaethau yn y clwb. Rydym yn sicrhau bod pawb yn cael y cyfle I gystadlu ymhob cystadlaeaeth!
 • Rydym yn cystadlu yn y Diwrnod Maes, Eisteddfod, Beirniadu Stoc, Cystadleuaeth
  Adloniant, Siarad Cyhoeddus a’r Rali yn flynyddol

Sut ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg:

Cymraeg yw iaith y clwb. Felly rydym yn trafod yn y Gymraeg yn ystod y cyfarfodydd, pan
yn chwarae gemau a chystadlu gyda gweddill y Sir. Er hynny, rydym yn glwb cynhwysedig,
felly os mae aelodau yn llai hyderus yn y Gymraeg, rydym yn sicrhau eu bod nhw’n deall ac
yn cyfrannu yn y Saesneg os maen nhw eisiau. O ganlyniad rydym yn gwella hyder aelodau
sydd yn ddysgwyr neu yn llai hyderus yn defnyddio’r Gymraeg.

Ffeithiau Hwyl:

 • Mae’r clwb yn dathlu 80 mlynedd eleni
 • Yn 2015 daethom yn 3ydd yn y Drama Saesneg NFYFC

Lluniau: