Coronafeirws

CFfI CYMRU – YN EICH DIWEDDARU

Ailagor clybiau CFfI yng Nghymru, yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu rheoliadau Coronafeirws bob tair wythnos. Yn yr adolygiad diwethaf gwelsom leddfu cyfyngiadau yn tynhau yma yng Nghymru.

Gofynnwn i bob clwb a ffederasiwn ddilyn arweiniad swyddogol gan mai diogelwch pawb sy’n ymwneud â’r CFfI, yn bobl ifanc ac yn wirfoddolwyr, yw ein prif flaenoriaeth. Mae hyn wedi bod wrth wraidd ein penderfyniadau erioed.


Mae’r canllawiau diweddaraf yn nodi’r pwyntiau canlynol sy’n berthnasol i glybiau CFfI ledled Cymru. (Diweddarwyd ar 14 Medi, 2020)
  • Bellach caniateir cynulliadau o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Dylech barhau i gynnal pellter corfforol a chymdeithasol oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref, neu aelwyd estynedig os ydych wedi ffurfio un.

  • Ni all mwy na chwech o bobl o aelwyd estynedig gwrdd y tu fewn ar hyn o bryd.
  • Bellach mae’n orfodol gwisgo masgiau wyneb mewn siopau ac mewn mannau cyhoeddus dan do os ydych chi dros 11 oed.
  • Mae cyfyngiadau symud lleol bellach ar waith.
Lleoliad CFfI
  • Gall clybiau CFfI nawr ddechrau’r broses o ymgysylltu rhithwir ag aelodau, swyddogion, arweinwyr a rhieni i ystyried sut mae dod yn ôl at ei gilydd yn ddiogel yn edrych fel yn eich clwb, yn seiliedig ar ganllawiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, arweiniad Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid.
  • Os yw’ch clwb CFfI yn penderfynu cyfarfod tu allan, bydd angen i chi gwblhau asesiad risg ymlaen llaw. Mae cefnogaeth ar gael gan CFfI Cymru i lunio asesiad risg addas.
  • Gofynnir i glybiau sydd am gynnal CCB wneud hynny rhithwir, er mwyn sicrhau bod pob aelod yn gallu cymryd rhan weithredol yn nemocratiaeth eu clybiau.

Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach mewn perthynas â chynnal CCB rhithwir a rhoi cynlluniau ar waith i ailagor clybiau o dan arweiniad FfCCFfI yn yr adran ‘Dogfennau defnyddiol’.


Dogfennau defnyddiol

Canllawiau FfCCFfI

Canllawiau gwasanaethau gwaith ieuenctid

Canllawiau canolfannau cymunedol

Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas

Bydd adolygiad nesaf Llywodraeth Cymru yn cael ei gynnal ar 2il Hydref a chyhoeddir diweddariad pellach i glybiau a ffederasiynau CFfI yn dilyn yr adolygiad hwnnw.

Sylwch:

Mae cyfyngiadau symud lleol bellach yn weithrediad yng Nghymru. Mae mwy o fanylion ar gael yn eich swyddfa sir neu CFfI Cymru.


Linciau defnyddiol

I gael y cyngor a’r arweiniad diweddaraf ar Coronafirws, ewch i’r gwefannau a restrir isod;

Llywodraeth Cymru – Coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor coronafeirws Llywodraeth y DU 

 Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc