Arall

CFfI CYMRU – YN EICH DIWEDDARU

Cyfnod torri tân – (yn weithredol o 6.00y.h ddydd Gwener 23 Hydref).

Yn ystod y cyfnod ‘torri tân’ gofynnir na fydd unrhyw gyfarfodydd na gweithgareddau CFfI corfforol yn cael eu cynnal, a gofynnir i’r holl aelodau ac arweinwyr ystyried y diweddariad canlynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru sy’n ymwneud â CFfI ledled y wlad.

‘Am y pythefnos nesaf yn ystod y toriad tân rhaid i ni i gyd gymryd pob cam posibl i sicrhau bod iechyd y cyhoedd, diogelwch pobl ifanc a’r gweithlu yn parhau’n flaenoriaeth inni. Prin iawn yw’r eithriadau yn ystod y toriad tân i’r rheini rhwng 11-25 oed sy’n cynnwys presenoldeb cyfyngedig yn yr ysgol ond nid ar gyfer pob oedran, a gofal plant i’r rhai nad ydynt yn gallu gweithio gartref. Felly, rydym yn cynghori yn erbyn yr holl waith ieuenctid ond hanfodol sy’n digwydd. Ni ddylai fod unrhyw waith ieuenctid wyneb yn wyneb heblaw gyda’r bobl fwyaf agored i niwed, a hyd yn oed wedyn ni ddylai fod ar sail grŵp lle gellir ei osgoi. Fel y dywedwyd eisoes lle cynhelir cyfarfodydd un i un, dylid rhoi ystyriaeth lawn i bellhau cymdeithasol.

Mae eithriad penodol ar gyfer digwyddiadau Diwrnod y Cofio sydd eisoes wedi’u trefnu ar ddiwedd y cyfnod torri tân. Mae’r rhain yn ddigwyddiadau difrifol sy’n coffáu aberthau a wnaed gan ddinasyddion dros y gymdeithas gyfan. Rhaid i’r digwyddiadau fod yn ddigwyddiadau wedi’u trefnu, yn yr awyr agored ac i ddim mwy na 30 o bobl. Ar gyfer unrhyw sefydliad sy’n dymuno cymryd rhan yn hyn rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â threfnwyr y digwyddiad yn y lle cyntaf. Gan y bydd niferoedd cyfyngedig yn gallu mynychu unrhyw ddigwyddiad yn swyddogol, efallai y gofynnir i’r rhai sy’n mynychu gynrychioli grŵp ehangach felly yn hytrach na chael uned gyfan yn bresennol, efallai y gallant anfon cynrychiolydd, ond rhaid cytuno ar hyn gyda’r trefnydd y digwyddiad. Rhaid arsylwi pellter cymdeithasol drwyddo draw. Mae’r ddolen i’r rheoliadau ac eithriadau sydd wedi’u diweddaru isod.

https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-3-cymru-2020 – ac mae’r eithriadau penodol sy’n berthnasol i chi isod.

(3) Mae gan berson esgus rhesymol i ymadael â’r man lle y mae’n byw i fynd i ddigwyddiad i gadw Sul y Cofio—

(a) a gynhelir ar 7 neu 8 Tachwedd 2020;

(b) a gynhelir yn yr awyr agored;

(c) a chanddo ddim mwy na 30 o bobl yn bresennol.

Cyhoeddir diweddariadau pellach ar ddiwedd y cyfnod torri tân a nodwch y dolenni a’r dogfennau canlynol a fydd o gymorth i chi pan fydd cyfarfodydd a gweithgareddau’n gallu ailddechrau.


Dogfennau defnyddiol

Canllawiau FfCCFfI

Cynllun Gwaith FfCCFfI

Canllawiau gwasanaethau gwaith ieuenctid

Canllawiau canolfannau cymunedol

Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas

Bydd adolygiad nesaf Llywodraeth Cymru yn cael ei gynnal ar 2il Hydref a chyhoeddir diweddariad pellach i glybiau a ffederasiynau CFfI yn dilyn yr adolygiad hwnnw.


Linciau defnyddiol

I gael y cyngor a’r arweiniad diweddaraf ar Coronafirws, ewch i’r gwefannau a restrir isod;

Llywodraeth Cymru – Coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor coronafeirws Llywodraeth y DU 

 Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc