Coronafeirws

CFfI CYMRU – YN EICH DIWEDDARU

Ailagor clybiau CFfI yng Nghymru, yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu rheoliadau Coronafeirws bob tair wythnos. Yn yr adolygiad diwethaf gwelsom leddfu cyfyngiadau symud ac rydym bellach yn gallu dechrau’r broses o ddod â’n haelodau yn ôl at ei gilydd yn ddiogel.

Gofynnwn i bob clwb a ffederasiwn ddilyn arweiniad swyddogol gan mai diogelwch pawb sy’n ymwneud â’r CFfI, yn bobl ifanc ac yn wirfoddolwyr, yw ein prif flaenoriaeth. Mae hyn wedi bod wrth wraidd ein penderfyniadau erioed.

Mae’r canllawiau diweddaraf yn nodi’r pwyntiau canlynol sy’n berthnasol i glybiau CFfI ledled Cymru.

  • Bellach caniateir cynulliadau o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Dylech barhau i gynnal pellter corfforol a chymdeithasol oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref, neu aelwyd estynedig os ydych wedi ffurfio un.
  • Bellach caniateir i ganolfannau cymunedol a neuaddau pentref agor, ond dim ond ar gyfer gweithgareddau a ganiateir yn y rheoliadau, nad ydynt hyd yn hyn yn cynnwys gweithgareddau CFfI. I gael mwy o wybodaeth am y rheoliadau y mae’n rhaid i ganolfannau cymunedol a neuaddau pentref eu dilyn, gweler y canllawiau o dan ‘dogfennau defnyddiol’.
Lleoliad CFfI
  • Os yw’ch clwb CFfI yn penderfynu cyfarfod tu allan, bydd angen i chi gwblhau asesiad risg ymlaen llaw. Mae cefnogaeth ar gael gan CFfI Cymru i lunio asesiad risg addas.
  • Gofynnir i glybiau sydd am gynnal CCB wneud hynny rhithwir, er mwyn sicrhau bod pob aelod yn gallu cymryd rhan weithredol yn nemocratiaeth eu clybiau.
  • Gall clybiau CFfI nawr ddechrau’r broses o ymgysylltu rhithwir ag aelodau, swyddogion, arweinwyr a rhieni i ystyried sut mae dod yn ôl at ei gilydd yn ddiogel yn edrych fel yn eich clwb, yn seiliedig ar ganllawiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, arweiniad Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid.

Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach mewn perthynas â chynnal CCB rhithwir a rhoi cynlluniau ar waith i ailagor clybiau o dan arweiniad FfCCFfI yn yr adran ‘Dogfennau defnyddiol’.

Bydd adolygiad nesaf Llywodraeth Cymru yn cael ei gynnal ddydd Gwener 11eg Medi a chyhoeddir diweddariad pellach i glybiau a ffederasiynau CFfI yn dilyn yr adolygiad hwn.

Sylwch:

Os bydd cyfyngiadau symud lleol, byddwn yn cyfleu hyn cyn gynted a phosib i’r ffederasiynau sirol a effeithir a byddwn yn cynnal y wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon.

Linciau defnyddiol

I gael y cyngor a’r arweiniad diweddaraf ar Coronafirws, ewch i’r gwefannau a restrir isod;

Coronafeirws Llywodraeth Cymru yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cyngor coronafeirws Llywodraeth y DU 

Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc