Blogs

Neges gan Katie Davies, Cadeirydd CFfI Cymru

Wrth i’r Sioe Frenhinol rithwir ddod i ben, dyma neges gan ein cadeirydd.

Ar ran CFfI Cymru hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r mudiad wrth baratoi a chymryd rhan yn ein Sioe Frenhinol rithwir cyntaf un.

I’r mwyafrif o aelodau CFfI, Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn, ac roedd sefyllfa lle nad oedd sioe i edrych ymlaen ato yn un torcalonus dros ben. Mae’r Sioe Frenhinol a’r Pentref Ieuenctid yn darparu cyfleoedd i aelodau CFfI a ffrindiau led led y wlad i ddod ynghyd er mwyn dathlu’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, yn ogystal â chyfle i arddangos talentau anhygoel pobl ifanc gwledig.

Byth yn fudiad i ofni pan fydd rhwystrau’n ein hwynebu, penderfynodd aelodau os nad oedd yn bosib iddynt fynd i’r sioe, y byddai’r sioe yn dod iddyn nhw a dyma’r hedyn ar gyfer cynnal adran CFfI rithiol yn y Sioe Frenhinol! Yn hytrach nag edrych yn ôl ar lwyddiannau blaenorol, bu’r aelodau yn uchelgeisiol a chytuno i arwain y ffordd gyda rhaglen fyw o gystadlaethau, gan gynnwys ein cystadlaethau barnu stoc rhithiol cyntaf. Hunllef weithredol efallai, ond un a oedd yn golygu bod cyfle gwych i aelodau i ddal i gystadlu yn un o’u hoff gystadlaethau.

Daeth dros 300 o bobl ifanc o’r deuddeg ffederasiwn ynghyd er mwyn cystadlu’r wythnos hon, gyda channoedd ychwanegol yn y rowndiau sirol. Os nad ydych wedi cael y cyfle i ddal fyny gyda hwyl y Sioe Frenhinol rithwir, ewch draw i’n tudalen Facebook, Instagram neu YouTube er mwyn gweld talentau aelodau’r CFfI dros eich hun.

Fel mudiad rydym wedi bod yn awyddus i weld ychydig o ‘normalrwydd’ yn dychwelyd yn ystod un o’n hwythnosau fwyaf prysur y flwyddyn. Yn ogystal â rhaglen gystadlaethau, sicrhao’n bod ymrwymiadau eraill y Sioe Frenhinol yn parhau. Roedd hyn yn cynnwys lansio Gwobr y Lifrai ar gyfer 2020, cyhoeddi’r chwech sydd wedi cyrraedd y brig gyda Menter Moch Cymru, yn ogystal ag aelodau llwyddiannus wrth elwa o leoliadau Dŵr Cymru. Cynhaliwyd cyfarfod hefyd a oedd yn cynnwys trafodaeth ddiddorol yn ymwneud a’r cynigion NVZ sydd dan ystyriaeth ar hyn o bryd. Darlledwyd fideo yn arddangos y gorau sydd gan ein rhaglen ryngwladol i’w gynnig, drwy obeithio nad yw medru croesawu gwestai rhyngwladol yn rhywbeth sydd yn rhy bell yn y dyfodol, heb anghofio elfen gymdeithasol wythnos y Sioe! Ni fyddai’r un Sioe’r un fath heb ymweld â’r Pentref Ieuenctid, felly’r wythnos hon lansiwyd ‘playlist’ a oedd yn cynnwys ein hoff ganeuon o’r wythnos i’n cadw i fynd ac i atgoffa ein hunain na fydd yn rhy hir tan ein bod yn ôl fel un.

Fel Cadeirydd Cymru, hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu i’r wythnos, o staff Cymru i rai sirol, ein timoedd swyddogion ar draws y ffederasiynau, beirniaid, stiwardiaid, hyfforddwyr, arweinwyr a sgorwyr; ni fyddem wedi medru ei gyflawni heboch chi.

Yn olaf, diolch i’n haelodau ymroddgar ar draws Cymru. Nid yw wedi bod y Sioe roeddech wedi ei ddychmygu, ond rydym wir yn gobeithio eich bod wedi mwynhau ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl at ein gilydd yn ystod Sioe Frenhinol Cymru 2021!

Mwynhewch eich haf!

Katie Davies
Cadeirydd CFfI Cymru